Aprofiteu els serveis de la Universitat per a aprendre llengües i millorar l'ús del valencià i l'anglès!

El Servei de Llengües i Política Lingüística ofereix serveis d'aprenentatge i assessorament perquè milloreu el vostre domini del valencià i de l'anglès i perquè adquiriu competències comunicatives en altres llengües com el francès o l'alemany. A més, ofereix ajudes i premis i desenvolupa campanyes per promoure la igualtat lingüística i un plurilingüisme autocentrat. 

Cliqueu en la categoria per veure'n tots els serveis:

Aprenentatge (cursos, grups de conversa, centres d'aprenentatge de llengües, intercanvis lingüístics, tutories, ajudes a cursos).

Proves i acreditació (proves de nivell de valencià, castellà, italià, portuguès i ajudes a proves).

Correcció i traducció (assessorament lingüístic i correcció en valencià i anglès, traducció al valencià). 

Recursos lingüístics (per a l'aprenentatge i de consulta).

Acolliment lingüístic (tallers i esdeveniments de benvinguda i acolliment lingüístic).

Igualtat i plurilingüisme (premis i ajudes a tesis, materials docents, activitats; tallers de llengües i cultures; orientació sobre la reglamentació; voluntariat i campanyes).

Connecta-hi:

Centre d'Idiomes

La Universitat de València posa a la disposició de la comunitat universitària i del públic en general el Centre d'Idiomes per satisfer les necessitats d’aprenentatge de llengües estrangeres.

Cursos generals

En el període octubre-juny el Centre d’Idiomes (CdI) ofereix cursos de 90 hores de duració per als alumnes de la UV que desitgen ampliar el seu coneixement d’idiomes. El CdI ofereix una gran varietat d’horaris tant pel matí com per la vesprada per poder oferir cursos al major número possible d’alumnes independentment del seu horari de classes a la universitat. Tenen l’opció de vindre a classes dos dies a la setmana, dilluns i dimecres o dimarts i dijous, o assistir un sol dia els divendres pel matí o per la vesprada, o també els dissabtes pel matí.

Aquests cursos segueixen l’esquema de nivells del Marc Comú Europeu de Referència, que ha sigut adoptat per la majoria d’universitats europees. Al finalitzar el curs l’estudiant podrà obtindre, en cas d’haver aconseguit els objectius mínims del curs, un certificat en el que es farà constar el número d’hores, el nivell realitzat i la qualificació obtinguda.

Aquells alumnes que ho desitgen, una vegada finalitzat el curs, podran a més presentar-se a les proves d’acreditació del nivell que han cursat. En cas de passar aquesta prova, rebran un certificat acreditatiu d’haver aconseguit el nivell.

Cursos intensius

Durant els mesos de juliol, agost i setembre el Centre d’Idiomes oferta cursos intensius de 60 hores de duració. Els alumnes que participen en un curs intensiu realitzaran un total de 20 sessions de tres hores cadascuna. Aquestos cursos estan especialment dissenyats per a aquells alumnes que, o bé es troben entre dos nivells i desitgen consolidar els seus coneixements, o bé desitgen maximitzar l'aprenentatge d’una llengua en un espai curt de temps.

Així mateix, al finalitzar el curs l’estudiant podrà obtindre, en cas d’haver assolit els objectius mínims del curs, un certificat en el que es farà constar el número d’hores, el nivell realitzat i la qualificació obtinguda.

Cursos de preparació de exàmens

També en el període octubre-juny el CdI oferta cursos de preparació per a exàmens de la University of Cambridge Local Examinations, TOEFL y IELTS. Els cursos amb major demanda són els de preparació per al First Certificate i Certificate in Advanced English de la University of Cambridge. Els alumnes que opten per preparar-se per a un examen realitzaran també un total de 90 hores i podran rebre un certificat de curs realitzat al finalitzar el mateix.

Cursos a mida

Una nova proposta acadèmica del CdI és la d’oferir cursos que s'adapten a les necessitats d’un col·lectiu específic amb les mateixes necessitats a l’hora d’aprendre una llengua. Dins d’aquests cursos trobem anglès per a les Ciències de la Salut, anglès Jurídic i d’altres cursos segons la demanda del col·lectiu que ho sol·licite.
Altre exemple d’aquest servei són els cursos específics per als grups ARA de la Universitat de València. Aquestos cursos no tenen un número d’hores establert ja que variarà en funció de les característiques del curs i de les necessitats dels alumnes.

Proves d’acreditació del Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLE)

El Centre d’Idiomes ofereix als alumnes de la Universitat de València el nostre servei d’anivellació. Les PACLE són proves que determinen el grau de competència i domini en idiomes estrangers. El CdI s’encarrega enterament de la seua elaboració i avaluació. Aquesta prova consta de cinc parts: gramàtica i vocabulari, comprensió oral, comprensió escrita. Expressió oral i expressió escrita. Després de la realització de la prova el Centre d’Idiomes de la UV emet un certificat acreditatiu del nivell que té un alumne, amb una descripció general de les habilitats incloses en cada nivell segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER).

CENTRE D’IDIOMES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
C/ Serpis, 25
46022 València
Tel.: 963 067 781
secretaria@centreidiomes.es
Web

Institut Confuci

Aquest institut té per objectiu impulsar l'estudi de la llengua xinesa, i també fer de nucli per als intercanvis de professorat i alumnat. L'Institut ofereix actualment el curs Xinès: llengua, cultura i societat i Xinès: llengua, cultura i negocis per a professionals. A més, l'Institut imparteix cursos de japonès.

INSTITUT CONFUCI
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Av. Blasco Ibañez, 32
46010 València
Tel.: 963 983 592
instituto.confucio@uv.es
www.uv.es/confucio

La Universitat de València organitza proves i expedeix certificats que acrediten els coneixements de llengües:

Proves de certificació de valencià de la CIEACOVA al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació Linguaskill (Cambridge) d'anglès al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació PACLE d'anglès, francès i alemany al Centre d'Idiomes.

Proves de certificació d'italià del CELI al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de portuguès del CAPLE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Proves de certificació de xinès​ HSK, YCT i BCT a l'Institut Confuci.

Proves de certificació de castellà del DELE al Servei de Llengües i Política Lingüística.

Equivalències dels certificats d'acreditació de valencià i de segones llengües a la Universitat de València

La comunitat universitària necessita acreditar, per a diferents processos acadèmics i administratius, estar en possessió d’un determinat nivell de valencià o de segones llengües. Podeu consultar les equivalències dels diferents certificats d'acreditació que accepta la Universitat de València: