Universitat de ValènciaUVsociety,UVsociety Logo del portal

BASES DEL 11é PREMI D'INVESTIGACIÓ DE L'INSTITUT D'ESTUDIS DE LA VALL D'ALBAIDA

 

 1. L'lnstitut d'Estudis de la Vall d' Albaida, en col·laboració amb l’Excel∙lentíssim Ajuntament d'Ontinyent, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida i Caixa Ontinyent, convoca un PREMI D'INVESTIGACIÓ, amb I'objectiu d'ajudar a la realització d'estudis sobre la realitat comarcal que contribuïsquen a un millor coneixement prospectiu de la Vall d'Albaida i, si escau, a la seua interrelació amb l’exterior.
 2. Es  concedirà  una  beca  de  3.000  euros  –que  en  cap  cas  es  fraccionarà  o  es  concedirà  ex  aequo–  al projecte  d'investigació  original  que  tracte  sobre  algun  dels  temes  següents,  o  d'altres,  sempre  que estiga referit a la Vall d'Albaida, al seu passat, al present o de cara a projectes de futur.
 • Socioeconomia (indústria, agricultura, sanitat, comerç...)
 • Sociologia política (interrelació amb les Comarques Centrals Valencianes, vertebració comarcal...)
 • Patrimoni, cultura, art, educació...
 • Infraestructures (el tren, comunicacions viàries...).
 • Recursos naturals (sostenibilitat, aigua....)

El jurat podrà declarar-lo desert si estima que cap dels treballs no és mereixedor del premi.

 1. Les  persones  que  hi  desitgen  participar  hauran  de  presentar  els  projectes  en  paper  i  en  suport informàtic abans del dia 15  de  novembre  de  2016 a la seu de I'IEVA (carrer de Sant Francesc, núm. 8, 3r, 5a ·∙ 46870 Ontinyent).Els projectes hauran d'anar acompanyats de la documentació següent:
 • a) Sol·licitud amb les dades completes dels participants.
 • b)   Memòria   sobre  el  treball  a  realitzar,  amb  indicació  del  tema,  justificació,  objectius,  fonts  imetodologia.
 • c) «Currículum vitae» de la persona o persones autores del projecte.
 1. La resolució del concurs la farà pública abans del 31 de desembre de 2016 el jurat que amb aquesta finalitat es nomenarà, configurat per un representant de cadascuna de les entitats patrocinadores (Ajuntament d’Ontinyent, Caixa Ontinyent i Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida), el president de l'IEVA o persona en qui delegue, que actuarà com a President del jurat, i cinc membres de prestigi reconegut entre la comunitat científica. El jurat nomenarà, entre les persones que el formen, un Secretari o Secretària. La resolució es farà pública als mitjans de comunicació i al tauler d’anuncis de la seu de l’IEVA, i es comunicarà també a tots els concursants.
 2. El treball final, que no ha d’haver estat publicat de forma total o parcial en cap mena de format abans de lliurar-­se  definitivament a l’IEVA, tindrà una extensió mínima de 100 fulls, DIN A4, escrits a doble espai, i s’haurà de lliurar en paper i en suport informàtic, en condicions per  a  l’edició  immediata  (inclosos gràfics,  quadres,  apèndix  i  bibliografia),  redactat  en valencià, en un període màxim de 2 anys des de la resolució del concurs.
 3. El pagament de l'ajut econòmic es farà de la manera següent:Lliurament de 1.000 euros en resoldre el jurat el projecte aprovat.Els  altres  2.000  euros  es  faran  efectius  quan  es  lliure  definitivament  el  treball,  sempre  que l’IEVA el valore positivament. L'IEVA podrà  revocar  la  concessió del Premi i, si és el  cas, reclamarà  l'import dels pagaments realitzats si es comprova falsedat en la documentació que es presenta amb la sol·∙licitud, si el premiat no fa el lliurament del treball en el termini establert al punt 5, o si s’incompleixen les condicions fixades en aquestes bases.
 4. L'IEVA es reserva el dret de publicació del treball guanyador, si ho estima adient, durant el termini màxim de dos anys, a comptar des de la data de lliurament del treball, amb la facultat de publicar-­‐ne un extracte. A aquest efecte, el pagament del Premi s'entendrà que comporta la cessió, per part de l'autor i a favor de l'IEVA i/o de l'entitat que aquesta designara, dels drets d'explotació  en  exclusiva,  per  un  termini  de  deu  anys  i  respecte  dels  primers  10.000 exemplars. Si la Junta Directiva de l’IEVA considera que el treball acabat és excessivament ampli per a editar-­‐lo, l’autor n’haurà d’adequar l’extensió a la mida que se li propose. La publicació es farà en valencià, però podrà publicar-­‐se, a més a més, en qualsevol altre idioma que l'IEVA considerara oportú; en aquest cas encarregaria, pel seu compte, la traducció corresponent. Si transcorregut el termini de dos anys des del lliurament del treball, l'IEVA no haguera comunicat la intenció de publicar-­‐lo, l'autor o autors quedaran lliures per a procedir a la seua edició. L’autor del treball premiat cedirà a l’IEVA el permís per a publicar-­‐lo  en la pàgina web de l’entitat.
 5. El jurat podrà recomanar uns altres projectes a l'IEVA per realitzar-­los i publicar-­‐los.
 6. El fet d'optar al premi comporta l'acceptació total d'aquestes bases.


Ontinyent (la Vall d’Albaida), abril de 2016

Més informació: http://ieva.info

Date: From 9 de may de 2016 to 15 de november de 2016.

Place INSTITUT D'ESTUDIS DE LA VALL D'ALBAIDA.

Images: