Les pràctiques formatives externes són les activitats que realitzen els estudiants en empreses, institucions i entitats fora de les dependències universitàries i tenen com a objectiu complementar la formació universitària de l’estudiant.

Les pràctiques es fan dins el conveni marc de cooperació subscrit entre la Universitat de València, l’empresa, la institució o l’entitat que acull l’estudiant, i la Fundació Universitat-Empresa de València.

Atès el caràcter formatiu d’aquestes pràctiques, no hi ha cap obligació de caràcter laboral per part de l’empresa. Així mateix, l’empresa no podrà cobrir, ni tan sols amb caràcter eventual o interí, cap lloc de treball amb l’estudiant mentre aquest està fent les pràctiques formatives.

L’estudiant pot realitzar dos tipus de pràctiques externes:

  • Integrades en el pla d’estudis, amb una correspondència amb crèdits acadèmics.
  • Voluntàries, sense correspondència amb crèdits acadèmics.

El programa de formació de l’estudiant, és a dir, les activitats per a fer durant l’estada a l’empresa, s’establiran conjuntament entre la universitat i l’empresa mitjançant els tutors respectius, la funció dels quals és descrita en la Normativa de pràctiques formatives externes de la Universitat de València (Estudi General), aprovada en la Junta de Govern de 24 de setembre de 1996.

Durant la realització de les pràctiques formatives externes, en el marc dels convenis de cooperació educativa gestionats per la Fundació Universitat-Empresa de València, els estudiants estan coberts per l’Assegurança Escolar o per una assegurança d'accidents concertat a aquest efecte. A més se subscriu per a cada estudiant una altra assegurança de responsabilitat civil a càrrec de la Universitat. En el cas d’accident, cal adreçar-se a la companyia VITALICIO SEGUROS, telèfon 902 31 55 15.

Podeu trobar més informació a la pàgina www.adeit.uv.es, Pràctiques formatives, en informació general.
 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy OK