Fundació GeneralUniversitat de ValènciaCentre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca (CUDAP) Logo del portal

Presentació

CUDAP és un centre concertat de desenvolupament infantil i atenció primerenca (CDIAT) emmarcat en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials com un servei d'atenció primerenca de caràcter específic i atenció ambulatòria.

El nostre compromís és donar una resposta integral a les necessitats que manifesten les famílies amb fills i filles menors de 6 anys amb trastorns en el desenvolupament o risc de presentar-ne.

Contemplant les necessitats del xiquet, la xiqueta, la seua família i el seu entorn natural, i amb la finalitat d'optimitzar el desenvolupament evolutiu infantil i la inclusió en la societat, en el CUDAP desenvolupem aquelles pràctiques recomanades per l'evidència científica que afavoreixen l'empoderament de les famílies.

En CUDAP es desenvolupen tres tipus d'activitats:

Informació i sensibilització: Entre les accions del CUDAP tenen especial rellevància les relacionades amb campanyes d’informació i sensibilització sobre atenció primerenca i sobre diferents trastorns del desenvolupament. Aquestes accions estan dirigides al públic en general i són de caràcter preventiu.   L’objectiu d’aquesta mena d’activitats és sensibilitzar els professionals i les famílies perquè estiguen vigilants, de manera que si apareix algun problema o conducta no normativa puguen consultar amb professionals i posar mesures al més prompte possible, a més de conéixer l’atenció primerenca com un recurs per a les famílies que la necessiten. 

Formació: El Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció primerenca, en col·laboració amb els diferents departaments responsables, planificarà les accions formatives i estades de pràctiques per a l’alumnat de la UV i col·laborarà en el desenvolupament d’estudis de postgrau en aquesta especialitat. D’altra banda, el mateix equip de professionals també planificarà i rebrà la formació necessària per a desenvolupar el seu treball.  Aquest tipus d’activitats compleix un doble objectiu: d’una banda, la formació de futurs professionals de l’atenció primerenca i, d’una altra, la formació i millora contínua dels professionals del centre amb la finalitat d’oferir a les persones ateses pràctiques basades en les proves científiques. 

- Atenció a les persones usuàries: Programa global d’atenció dirigit a les famílies amb fills i filles que presenten un trastorn del desenvolupament o risc de presentar-ne, amb l’objectiu de valorar, millorar o potenciar les diferents àrees de desenvolupament evolutiu de la persona (cognició, comunicació, relacions socials, desenvolupament motor, adaptació a l’entorn, hàbits per a la vida diària) i capacitar per als diferents contextos. 

En l’atenció a les persones usuàries es desenvolupen principalment tres PROGRAMES:

Acompanyament familiar: orientació, informació i assessorament a les famílies amb la finalitat de capacitar i empoderar per reorganitzar la dinàmica familiar.

Valoració: valoració funcional de les necessitats del  xiquet i de la xiqueta, així com de les manifestades per la família.

Intervenció: disseny d’un pla d’intervenció individualitzat i la seua posada en pràctica en col·laboració amb la família i els professionals d’altres entitats. 

 

L'equip del CUDAP