Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Accés a l'aplicació

Podeu accedir a l'aplicació “Geiser: Gestió Integral de Serveis de Registre” a través de l'enllaç: https://geiser.seap.minhap.es/geiser/login.html

L'accés pot fer-se de tres formes:

  • Accés per usuari/contrasenya: cal introduir els credencials
    • Usuari: nom.cognom (sense @seap.minhap.es)
    • Contrasenya: La mateixa usada per al correu electrònic.
  • Accés per Login automàtic: permet l'accés a l'aplicació amb el mateix usuari amb el qual hem iniciat la sessió en el nostre ordinador.
  • Accés per Login amb Certificat: aquest accés és per a persones que no pertanyen a la SEAP. Per a això l'usuario usuària haurà de triar el certificat lligat mitjançant NIF al seu usuari en Geiser.
  • Accés per Login amb Certificat-Autentica: aquest accés és també per a persones que no pertanyen a la SEAP. L'usuari o usuària haurà de triar el certificat (prèviament donat d'alta en la plataforma Autentica) lligat mitjançant NIF al seu usuari en Geiser. Amb aquesta variant s'elimina la miniaplicació de java que comunica amb @signatura.

 Captura accés restringit

Si l'usuari o la usuària té accés a diversos àmbits, això és, a diverses oficines de registre i/o unitats de tramitació i no en té cap marcada com el seu àmbit per defecte, apareixerà la següent pantalla on s'ha de seleccionar l'àmbit en el qual es vol treballar.

Captura pantalla àmbits d'oficines de registre i unitats de tramitació