Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Després de l'aprovació i entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que inclou previsions relatives al registre electrònic, entre les quals es pot citar l'obligació de totes les Administracions Públiques de comptar amb un registre electrònic general i el termini previst del qual és el dia 2 d'abril de 2021, segons es recull en la disposició final setena de la Llei 39/2015, modificada pel Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància. Aquests registres hauran de ser plenament interoperables i comptaran amb l'assistència de les oficines d'assistència en matèria de registres. 

L'objectiu és establir procediments i recomanacions de caràcter general per a totes les persones usuàries de la plataforma del Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) a través de qualsevol de les més de 35 solucions de registre integrades en aquesta plataforma. Ja siga en les OAMR o, en el seu cas, en les Unitats de tramitació, com ocorre, per exemple, en el cas del servei compartit de registre GEISER (Gestió Integrada de Serveis de Registre).

El Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR) és una plataforma informàtica que permet l'intercanvi d'assentaments electrònics de registre entre les Administracions Públiques d'acord amb el que es preveu en l'article 16 de la Llei 39/2015 i de manera segura i conforme amb la normativa tècnica vigent, entre la qual es troben les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de: Document electrònic; Digitalització de documents; Copiat autèntic i conversió i la de Model de Dades per a l'intercanvi d'assentaments entre les Entitats Registrals, totes elles derivades de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (RD 4/2010). 

GEISER (Gestió Integrada de Serveis de Registre) és una solució integral de registre que funciona en mode núvol per a prestar el servei a qualsevol organisme públic, i que cobreix tant la gestió de les seues oficines de registre d'entrada/eixida com la recepció i enviament de registres en les unitats tramitadores destinatàries de la documentació.

El servei de registre GEISER és la peça principal del Servei Compartit de Gestió de Registre.
L'aplicació permet la digitalització de la documentació presentada pels ciutadans i ciutadanes en les oficines, i com que compta amb certificació SICRES 3.0 possibilita l'intercanvi de registres en format electrònic amb altres organismes connectats a la plataforma SIR.

Aquesta figura de serveis compartits, creada pel Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, és un dels instruments operatius fonamentals de la nova governança TIC i s'enquadra dins de l'objectiu estratègic 3 de l'Estratègia “Major eficiència en la prestació dels serveis TIC”, concretament la línia d'acció 6 “Proveir de manera compartida serveis comuns”.