Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Quan un ciutadà o ciutadana o un òrgan administratiu presenta una sol·licitud, escrit o comunicació dirigida a un altre òrgan, organisme públic o Administració Pública, i ho fa davant d'una de les OAMR integrades en SIR, aquesta documentació s'enviarà en format electrònic a qualsevol altra Oficina de Registre que també estiga integrada en SIR, independentment de la seua ubicació geogràfica. El llistat actualitzat de les Administracions i els seus òrgans o organismes vinculats o dependents que disposen d'OAMR integrades en SIR, s'actualitza diàriament en totes les solucions de registre integrades en SIR.

Les Oficines de Registre Origen i Destinació poden utilitzar diferents solucions de registre que permeten l'enviament i recepció d'assentaments registrals i documents a través de SIR.

Captura Captura ciutadà oficina registre origen unitat de tramitació origen

El servei de registre GEISER és la peça principal del Servei Compartit de Gestió de Registre recollit entre els 14 serveis compartits de l'Estratègia TIC.

El servei GEISER és actualment d'ús obligatori per a tota l'AGE i les seues OO.PP. El Comité Executiu de la Comissió d'Estratègia TIC podrà autoritzar l'excepció a aquelles unitats que disposen de solucions de registre específiques operatives i proporcionen les funcionalitats equivalents o superiors a les del servei compartit, quan justifiquen que l'estructura de costos de la seua solució, els costos de migració a la solució compartida i els requeriments específics i d'integració amb la seua arquitectura aconsellen el manteniment de la solució específica, així com quan s'evidencien raons d'incapacitat del servei comú d'implementar funcionalitats específiques que s'identifiquen com a imprescindibles per a la Gestió de l'Organisme. En tots els casos, sense cap excepció, serà obligatòria la integració amb el SIR de les solucions específiques atés l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, ENI i els requeriments legals contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-10565).

La incorporació d'una entitat al sistema pot realitzar-se immediatament ja que en l'actualitat es compta amb el sistema denominat GEISER, desenvolupat per la SGAD, que satisfà els requisits d'aquesta solució integral de registre i es troba plenament operatiu.


No obstant això, l'organisme que s'adherisca al servei haurà de realitzar una adequació dels seus mitjans humans (formació i capacitació d'usuaris), materials (instal·lació d'escàners en els llocs dels usuaris) i tècnics (integració amb aplicacions sectorials, si escau).

GEISER és una solució integral de registre adequada per a qualsevol organisme públic, prestada en mode núvol i que proporciona els serveis de Registre Electrònic, Registre Presencial, Intercanvi de Registres Interns i Externs (a través de la plataforma del Sistema d'Interconnexió de Registres, SIR).

Les característiques principals són:

  • Ús en mode servei (en el núvol).
  • Només requereix connexió a internet des de la Xarxa SARA, certificat digital i escàner.
  • Té el seu propi llibre de registre, per la qual cosa serveix tant per al registre dels propis assentaments com els que estan destinats cap a altres Administracions (a través de la plataforma SIR).
  • Disposa de serveis web que permeten utilitzar la informació de GEISER per altres sistemes o aplicacions.
  • Permet la distribució dels assentaments registrals a les unitats de tramitació.

Actualment s'ofereix l'ús en l'àmbit de l'Administració de l'Estat mitjançant conveni. Per a més informació sobre l'instrument jurídic de la sol·licitud del servei:

https://administracionelectronica.gob.es/ctt/geiser/descargas

Altres administracions que tinguen interès en GEISER poden contactar amb https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/geiser

L'aplicació GEISER cobreix totes les necessitats de gestió de la documentació presentada pels ciutadans i ciutadanes en les oficines de registre presencial de les administracions, així com les necessitats de Registre de les seus electròniques. També cobreix la gestió de recepció i enviament de registres entre les unitats tramitadores destinatàries de la documentació a les quals presten servei les oficines de registre dotades de GEISER.

GEISER assegura la supressió del moviment de paper mitjançant la digitalització de la documentació presentada pels ciutadans i ciutadanes en les oficines complint l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, d'intercanvi de registres en format electrònic amb totes les administracions integrades en SIR, i d'integració amb les aplicacions de tramitació per a l'intercanvi d'assentaments i documentació, així com els requeriments legals contemplats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=boe-a-2015-10565).

En les oficines de registre, GEISER gestiona els llibres de registre d'entrada/eixida, permetent tant la tradicional gestió en paper com la digitalització de la documentació presentada, complint amb les Normes Tècniques d'Interoperabilitat i amb plena garantia legal.

GEISER permet l'intercanvi amb altres organismes integrats en la plataforma SIR perquè compta amb la certificació SICRES 3.0, així com la gestió de l'intercanvi de documentació física amb qualsevol unitat de les diferents Administracions Públiques.

En les unitats de tramitació, GEISER gestiona tots els intercanvis de documentació tant en format físic com electrònic:

  • Recepció de la documentació des de l'oficina de registre.
  • Creació d'eixides oficials destinades a altres organismes (permetent l'enviament en format electrònic via SIR per a aquells organismes integrats) o a ciutadans i ciutadanes.
  • Intercanvi amb altres unitats tramitadores de l'organisme.