Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Preguntes freqüents

 • Quines són les principals característiques de GEISER?

  • GEISER (Gestió Integrada de Serveis de Registre) és la solució que proporcionen els serveis de Registre Electrònic, Registre Presencial, Intercanvi de Registres Interns i Externs de la Universitat de València.
  • Funciona en manera núvol per a prestar el servei que cobreix tant la gestió del Registre General de la Universitat de València i les seues oficines de registre auxiliar per a entrada/eixida de documentació, com la recepció i enviament de registres en les sues unitats tramitadores destinatàries. 
  • Requereix únicament punts de connexió a Internet en cadascuna de les oficines de registre des de la Xarxa SARA, certificat digital per al personal funcionari de registre i dispositius de digitalització (escàners).
  • Posseeix el seu propi llibre de registre per la qual cosa serveix tant per al registre dels assentaments propis com per als destinats a altres administracions (a través de la plataforma SIR).
  • Disposa de serveis web que permeten utilitzar la informació de GEISER per altres sistemes o aplicacions.
  • Permet la distribució dels assentaments registrals a les unitats de tramitació (qualsevol òrgan, servei o unitat de la Universitat de València).
  • Actualment se n'ofereix l'ús en l'àmbit de les administracions públiques mitjançant conveni.
  • Gestiona els llibres de registre d'entrada/eixida, permetent tant la tradicional gestió en paper com la digitalització de la documentació presentada, complint així amb les Normes Tècniques d'Interoperabilitat amb plena garantia legal.
  • Permet l'intercanvi amb altres organismes integrats en la plataforma SIR en comptar amb la certificació SICRES 3.0, així com la gestió de l'intercanvi de documentació física amb qualsevol unitat de les diferents administracions públiques.
 • Quines necessitats de gestió cobreix GEISER?

  L'aplicació GEISER cobreix totes les necessitats de gestió de la documentació presentada per membres de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat i ciutadania relacionada amb la UV) en el Registre General de la Universitat de València i la seua xarxa d'oficines de registre auxiliar.

 • Quines funcionalitats ofereix GEISER per a una Oficina de Registre?

  • Alta d'assentaments d'entrada en el registre oficial, permet la digitalització de la documentació presentada pels membres de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat i ciutadania relacionada amb la UV).
  • Remissió de la documentació a qualsevol òrgan, servei o unitat de la Universitat de València.
  • Intercanvi amb altres oficines de registre mitjançant la plataforma SIR.
  • Gestió de rebuig i reexpedicions d'assentaments.
  • Validació d'assentaments d'eixida emesos per les unitats tramitadores (òrgans, serveis o unitats de la Universitat de València).
  • Gestió dels enviaments de documentació física.
  • Gestió del llibre de registre: plantilles de còpia, llistats, cerques, edició, etc.
 • Quines funcionalitats ofereix GEISER per a una Unitat tramitadora?

  • A la Universitat de València els assentaments GEISER, junt amb la documentació corresponent, arriben a les unitats tramitadores a través de la valisa electrònica.
  • La recepció de la documentació remesa per l'oficina de registre es fa des de la valisa i es pot rebutjar o confirmar. Si es rebutja, l'assentament passa de nou a l'Oficina que el va registrar perquè en faça la corresponent reexpedició a la unitat adequada o corregisca l'assentament com corresponga.
  • Una vegada convertit en missatge de valisa, aquest pot ser reexpedit a qualsevol unitat de la Universitat.
  • Des de la valisa es poden compartir missatges associats a anotacions mitjançant reexpedicions. D'aquesta manera es permet un intercanvi de registres amb altres òrgans, serveis o unitats de la Universitat de València.
  • Des de la valisa, i per mitjà de missatges especials, es poden generar assentaments d'eixida oficials, tant a organismes amb possibilitat de format electrònic integrats en el Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR), com a ciutadans.
 • Quins requisits són necessaris per a utilitzar GEISER?

  • Que l'entitat pública (com ho és la Universitat de València) es trobe adherida al conveni/acord corresponent.
  • Que l'entitat dispose de persones usuàries autoritzades per a l'ús d'ORVE.
  • Que el personal funcionari habilitat en l'entitat dispose de certificats digitals vàlids per a l'ús d'ORVE.
  • Que les oficines de registre disposen de connexió a Internet o a la XARXA SARA.
  • Que les oficines de registre disposen d'equipament per a digitalitzar la documentació i traslladar i complir procediments de digitalització i ús de les oficines integrades en el Sistema d'Interconnexió de Registres.
 • Quins certificats són vàlids per a l'ús de GEISER?

  És necessari que el certificat es trobe entre els incorporats en la Plataforma @firma (ACCV, FNMT, e-DNI, etc).

 • Què he d'escanejar en GEISER?

  • Es recomana escanejar, en el moment, els documents presentats pels membres de la comunitat universitària (PDI, PAS, estudiantat i ciutadania relacionada amb la UV), tornar-los la documentació en paper i enviar el registre en format electrònic a l'organisme de destinació.
  • Es recomana escanejar la documentació en format estàndard (A4) o bé en altres formats que puguen ser digitalitzats sense impacte en les cues.
  • Es recomana digitalitzar els documents aportats pel ciutadà o per la ciutadana en lots d'acord a la capacitat de la safata automàtica de l'escàner (normalment al voltant de 50 fulls per escàners de sobretaula).
  • La Universitat de València disposa d'un programari de digitalització certificada que s'ha parametritzat específicament per al procés de digitalització en les Oficines de registre.
  • Aquest programari permet controlar de forma centralitzada els escàners i els seus paràmetres de digitalització: qualitat, color o B/N, etc. D'aquesta manera es simplifica enormement el procés de digitalització al personal de la UV.
  • Aquest programari permet la digitalització certificada (complint amb ENI) de la documentació entregada pel ciutadà o per la ciutadana i, addicionalment, identifica tot el lot de manera unívoca amb el seu NIF. Aquesta identificació permetrà al nostre personal de les Oficines de registre incorporar fàcilment la documentació en l'anotació registral corresponent.
 • Com indique en assentament de GEISER que s'acompanya paper o que, per contra, ho he pogut digitalitzar tot?

  El camp "Documentació física" indica si el registre va acompanyat amb documentació física o si, per contra, pot tramitar-se de forma íntegrament electrònica.

   

 • On i com envie la documentació física a GEISER?

  Si heu d'enviar documentació física, el procediment serà:

  • En prémer al Menú s'obrirà una safata que mostrarà aquells enviaments de documentació física de registres d'entrada i eixida que estiguen pendents d'enviament o oberts i classificats per Òrgan de destinació, així com els tramitats ja tancats.
  • Una vegada que es vaja a procedir a l'enviament físic, es podrà tancar l'enviament prement en la icona de "Tancar enviaments".
  • Es podran marcar tots els registres de l'enviament o marcar només aquells que s'enviaran; posteriorment podrem emetre les etiquetes de sobre i els rebuts d'enviament.
  • Un cop tancats els enviaments, en prémer "Imprimir informe enviament" es generarà un informe per enviar-lo juntament amb la documentació física.
  • El sistema d'enviament de documentació entre els campus de la Universitat distribuirà la documentació o les objectes que corresponguen a les Oficines de registre a les quals està adscrita la unitat de destinació.
  • El sistema de correu intern de l'Oficina farà arribar materialment els objectes i/o documents a la unitat de destinació.
  • La unitat de destinació només podrà confirmar un assentament registral MIXT o FÍSIC quan tinga en el seu poder els objectes/documents que es referencien en l'anotació. En aquest moment ho confirmarà des de la Valisa electrònica i, així, l'Oficina que va fer l'assentament veurà l'assentament en la seua safata d'enviats confirmats.
  • Si la unitat de destinació no ha rebut els objectes/documents que es referencien en l'anotació, no podrà confirmar un assentament registral MIXT o FÍSIC. Haurà de contactar amb l'Oficina per a preguntar on es troben els objectes/documents. Si realment ha sigut un error o s'han extraviat, rebutjarà des de la valisa electrònica l'assentament registral.
 • Com rectificar un registre en GEISER?

  En GEISER s'entén com a "rectificació d'un assentament registral" la creació d'un nou assentament còpia de l'anterior el qual la persona usuària de registre pot modificar establint un vincle entre tots dos assentaments perquè siga senzill enllaçar la informació d'un i altre.

 • Com rebutjar un registre en GEISER?

  Si voleu rebutjar un registre d'entrada, heu d'incloure el motiu del rebuig al camp "Comentari". A partir d'aquest moment el registre passarà a la safata de Rebuts / Rebutjats. AQUEST REBUIG ES REALITZARÀ DES DE LA VALISA ELECTRÒNICA.
  A l'oficina d'origen el registre apareixerà a la safata "Assentaments pendents / Pendents d'enviament", ja que ha de tornar a enviar-se a la unitat de tramitació correcta i, de la mateixa manera, apareixerà a la safata "Enviats / Rebutjats".
  Des d'ambdues safates podeu tornar a enviar el registre.