Gestió Electrònica UVUniversitat de València Logo del portal

Actuacions que s'han de realitzar en l'Oficina d'Assistència en matèria de Registre Origen

El ciutadà o la ciutadana pot presentar la documentació davant l'Oficina de Registre Origen. En aquest cas, el personal d'aquesta Oficina ha de fer diferents comprovacions i actuacions amb caràcter previ a la inscripció de cada assentament i enviament del registre corresponent. 

L'oficina de registre origen té l'obligació d'admetre qualsevol escrit, sol·licitud o comunicació que es presente sempre que vaja dirigit a un òrgan d'una Administració Pública. 

Si algun dels subjectes obligats a la relació electrònica presentara una sol·licitud presencialment, se li advertiria que l'òrgan administratiu competent en l'àmbit d'actuació el requerirà perquè l'esmenen a través de la presentació electrònica (art. 68.4 Llei 39/2015) sempre que l'organisme destinatari estiga connectat al Sistema d'Interconnexió de Registres (SIR). Es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'haja fet l'esmena, de manera que la sol·licitud presencial produeix efectes des de l'esmena i no des de la presentació presencial (article 68.4 Llei 39/2015).

D'acord amb l'article 16.8 de la Llei 39/2015, no es consideraran presentats en el registre els documents i la informació el règim especial de la qual establisca una altra forma de presentació. En aquests supòsits, l'òrgan administratiu competent per a la tramitació del procediment comunicarà aquesta circumstància a la persona interessada i informarà dels requisits exigits per la legislació específica aplicable.

Addicionalment, una vegada realitzat l'enviament per SIR, com a regla general, els documents en paper es retornen a la persona interessada immediatament després de la digitalització, sense perjudici d'aquells supòsits en què la norma determine la custòdia per l'Administració dels documents presentats, i en aquest cas es remetran a l'òrgan competent per a la tramitació del procediment.

El servei GEISER ofereix les següents funcionalitats en les oficines de registre:

 • Alta d'assentaments d'entrada en el registre oficial que permet la digitalització de la documentació presentada pel ciutadà o per la ciutadana.
 • Remissió de la documentació a les unitats tramitadores.
 • Intercanvi amb altres oficines de registre mitjançant la plataforma SIR.
 • Gestió de rebutjos i reexpedicions d'assentaments.
 • Validació d'assentaments d'eixida emesos per les unitats tramitadores.
 • Gestió dels enviaments de documentació física.
 • Gestió del llibre de registre: plantilles de còpia, llistats, cerques, edició, etc.
 • Les següents funcionalitats en les unitats tramitadores:
 • Recepció de la documentació remesa per l'oficina de registre, amb possibilitat de rebuig i reexpedició.
 • Remissiód'asssentaments a sub-unitats depenents de la unitat pròpia.
 • Intercanvi de registres amb altres unitats tramitadores.
 • Generació d'assentaments d'eixida oficials, tant a organismes (amb possibilitat de format electrònic per als integrats en el Sistema d'Interconnexió de Registres, SIR) com a ciutadans/ciutadanes.
 • Gestió de les sub-unitats pròpies.
 • Gestió d'un registre intern d'entrada/eixida.

GEISER disposa de serveis d'interconnexió amb altres aplicacions.
Aquests serveis cobreixen tipus de funcionalitats diferenciades.

Més informació en: https://rgecopruebas.preappjava.seap.minhap.es/