Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (segles XV-XIX) Logo del portal

La formació prèvia més adequada és la que proporcionen els estudis de Grau en Història, Història i Patrimoni i Humanitats: Estudis Interculturals, i altres en què la Història Moderna tinga una presència notable en el pla d'estudis. La mateixa consideració tenen els llicenciats en Humanitats, en Història, en Geografia i Història (secció d'Història) i en Filosofia i Lletres (secció d'Història) dels plans anteriors a la implantació dels estudis de Grau. Per als titulats d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del Màster, després d'analitzar el curriculum vitae del candidat (incloent si és el cas la realització d'una entrevista personal) , determinarà els complements formatius que haurà de superar amb caràcter previ.

Per als titulats d'altres estudis, la Comissió Acadèmica del Màster, després d'analitzar el curriculum vitae del candidat (incloent si és el cas la realització d'una entrevista personal) , determinarà els complements formatius que haurà de superar amb caràcter previ. Així mateix, i d'acord amb el Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions d'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles es reservarà un 5 per cent de les places disponibles per a estudiants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per a aquells estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat, que durant la seua escolarització anterior hagen precisat de recursos i suports per a la seua plena normalització educativa.