Ruigeu Logo del portal

III Trobada d'Unitats d'Igualtat: Universitat de Lleida

 • 23 de novembre de 2009
Image de la noticia

La tercera Trobada d'Unitats Universitàries d'Igualtat es va celebrar el 20 i 21 de novembre de 2009 en la Universitat de Lleida. Hi van participar al voltant de 40 universitats espanyoles en representació de les unitats, oficines, observatoris, instituts, seminaris, etc. que treballen en matèria d'igualtat d'oportunitats. Durant aquesta trobada es va constituir la creació de la Xarxa d'Unitats i Oficines d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU).

Les conclusions d'esta tercera edició de les trobades, subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i pel programa Projectes Innovadors, cofinançat pel Fons Social Europeu, van girar al voltant de tres temes:

 • Sensibilització i comunicació.
 • Assetjament, discriminació i violència masclista.
 • Docència i Recerca.

Per al seu desenvolupament es va partir del buidatge de totes les mesures incloses en els plans d'igualtat de 14 universitats espanyoles en relació als temes dels tres tallers. Les participants van plantejar i van discutir la conveniència de proposar altres mesures addicionals en atenció a les experiències d'aplicació de les mesures existents o al funcionament habitual de les universitats a les quals pertanyen. La discussió va ser molt enriquidora i va permetre conèixer la idiosincràsia de cada universitat i, en conseqüència, la conveniència d'un treball coordinat de les unitats d'igualtat.
En aquest sentit, durant la III Trobada d'Unitats i Oficines d'Igualtat es va constituir la creació de la Xarxa d'Unitats i Oficines d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU), a la qual es van adherir, fins aquell moment, 25 universitats espanyoles.

Sensibilització i Comunicació
Durant el taller dedicat a reflexionar sobre les mesures destinades a sensibilitzar en igualtat de gènere es va considerar necessari treballar conjuntament amb els serveis responsables de l'àmbit de la comunicació institucional de les universitats. Les mesures que es proposen en aquest sentit són:

 • Formalitzar un compromís en els plans de comunicació de les universitats en relació a la igualtat d'oportunitats, on es deixe constància del grau de compromís de la universitat i on s'estableixin protocols comunicatius específics en els quals es detallin els canals de difusió, tant interns com a externs.
 • Visibilizar a la pàgina principal de les universitats les actuacions que realitzen les unitats i oficines d'igualtat relacionades amb els Planes d'Igualtat d'Oportunitats i amb altres projectes que es duguin a terme.
 • Realitzar campanyes de comunicació i de sensibilització comunes a totes les universitats sobre temes específics.
 • Realitzar material de difusió institucional de caràcter durador (carpetes amb la informació impresa en els separadors interiors, agendes que incloguin les efemèrides relacionades amb les dones, per exemple).


Assetjament, discriminació i violència masclista
Aquest grup de treball estava format per alumnes i professores, fet que va permetre indagar sobre les necessitats que tenen respecte a aquest tema des de les seves respectives posicions i estructurar quines mesures es podrien realitzar conjuntament amb totes les unitats i oficines d'igualtat:

 • Establir en el codi ètic de les universitats el compromís formal de no admetre cap cas d'assetjament.
 • Crear protocols d'actuació a les universitats.
 • Elaborar un test per a l'autodiagnòstic d'assetjament, violència i discriminació, donada la dificultat d'identificar les situacions d'assetjament com a tals, fet que comporta a silenciar-les.
 • Intervenir en els casos d'assetjament mitjançant:
  • Servei on-line que permeti comprovar si realment s'aquesta patint un cas d'assetjament; i
  • Servei de prevenció i atenció a situacions d'assetjament format per dones que facilte espais per parlar sobre aquesta qüestió i poder emprendre les mesures necessàries evitant la victimització secundària
 • Divulgar els congressos, jornades i seminaris que es realitzin respecte a l'assetjament i a la violència masclista.
 • Donar a conèixer les publicacions dels últims 5 anys sobre aquest tema en l'àmbit estatal i internacional.
 • Creació de grups de recerca sobre l'assetjament.


Docència i Recerca
A continuació es presentaren les mesures que es van proposar en l'àmbit de la decència i la recerca. El debat entre les professores i investigadores que ho conformaven va ser molt enriquidor i en ell exposa, de la mateixa manera que en els tallers anteriors, la necessitat de treballar conjuntament.

 • DOCÈNCIA.
  • Formació professorat
   • Incloure la formació en gènere en els cursos sobre convergència europea i qualitat universitària. Les persones que van proposar aquesta mesura van explicar que aquests cursos, a les universitats en les quals s'imparteixen, computen en els complements de productivitat, per tant, el professorat universitari té interès a aconseguir aquesta formació. En engegar aquesta mesura, s'aconseguiria que tot el professorat tingués, almenys, uns coneixements bàsics de l'aplicació de la perspectiva de gènere a la docència i a la recerca i unes bases teòriques i epistemològiques sobre els estudis de gènere.
  • Promoure i acreditar la inclusió de matèries de gènere
   • Incorporar els indicadors d'inclusió de la perspectiva de gènere en l'avaluació dels plans d'estudi. Aquesta mesura es pot aplicar aprofitant l'avaluació de la ANECA. La ANECA no ha estat escrupolosa en el compliment que han de tenir les titulacions de la normativa d'incloure temes de gènere i d'igualtat d'oportunitats, però el fet que les titulacions han de passar per una verificació de qualitat cada any pot ser un punt d'ancoratge per aconseguir a les diferents universitats que s'incloguin indicadors de gènere en l'avaluació interna que les universitats fan de les seves pròpies titulacions. Atès que hi ha universitats que ja inclouen com a mesura l'elaboració d'un sistema d'indicadors, seria bé que hi hagués document comú que poguessin aplicar totes les universitats. Les unitats d'igualtat podrien servir de nexe.
  • Implicació Facultats i Departaments
   • Establir en cada Facultat o Centre una persona responsable de vetllar per la inclusió de la perspectiva de gènere i de competències i continguts relacionats amb la igualtat d'oportunitats i els estudis de gènere en els plans d'estudis de les seves titulacions i als programes de les assignatures que s'imparteixen en aquesta Facultat o Centre.

Una de les principals dificultats per promoure l'adaptació dels plans d'estudis i dels programes de les assignatures a la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats és que no hi ha caps visibles que tinguin responsabilitat per revisar i proposar modificacions en les unitats estructurals que tenen potestat sobre els plans d'estudis i els programes de les assignatures. Les Facultats i Centres són la primera instància que aprova els plans d'estudis i cada any ha d'aprovar el pla docent i els programes de les matèries que es van a impartir. Aquesta és una oportunitat que no es pot perdre. Cal aconseguir la complicitat dels deganatos i les adreces de Centre.

 • RECERCA
  • Recolzament i assessorament
   • Establir una connexió entre totes les persones, grups i col·lectius ocupats i preocupats pel gènere i la igualtat d'oportunitats per informar-se mútuament i establir les bases d'un treball col·laboratiu. Totes les participants van destacar les dificultats de comunicació o de col·laboració entre les persones i col·lectius que s'ocupen de temes de gènere i de la igualtat d'oportunitats que s'han percebut a les diferents universitats. En algunes universitats, s'han produït divisions internes entre els grups docents i de recerca que s'han vingut ocupant dels estudis de gènere. A això s'ha afegit que, a causa de l'aparició de convocatòries de R+D específiques de gènere, s'hagin sumat a la recerca en gènere persones i grups sense tradició en aquests temes i, en ocasions, sense formació suficient per portar-los a bon terme dins dels objectius que persegueixen aquestes convocatòries; aquestes persones i grups no han establert llaços amb els grups que ja treballaven en temes de gènere ni amb els seminaris o instituts d'estudis de gènere amb què expliquen algunes universitats. D'altra banda, la creació de les unitats d'igualtat a les universitats per imperatiu legal no sempre s'ha produït en connexió amb el personal docent i investigador que es dedicava als estudis de gènere o amb els seminaris o instituts d'estudis de gènere que ja existien. Tot això suposa una pèrdua d'energies i un desaprovechamiento de les potencialitats que hi ha a cada universitat. Aquesta mesura pretén esmenar això i aconseguir que se sumeixen els esforços per rendibilitzar-los i per caminar cap a la mateixa adreça. Com es veurà, la mesura explicita únicament l'exigència d'informar-se mútuament (ja sabem l'important que és tenir informació) i de posar-se d'acord per col·laborar. Cada universitat, en funció de la seva trajectòria i del seu funcionament intern, sabrà quins són les bases que ha d'establir.
  • Difusió del coneixement i Reconeixement
   • Incloure la dimensió de gènere en tot plantejament de transferència del coneixement.
   • Introduir en els treballs fi de grau i en els treballs fi de màster una transferència del coneixement amb dimensió de gènere.

Es va destacar la importància de la transferència del coneixement com a valor afegit a la recerca realitzada. Els treballs fi de grau i els treballs fi de màster són una oportunitat per generar aquest valor afegit a través de l'exigència d'incloure una transferència social i l'impacte de genero, per exemple. La pretensió és que els resultats de la recerca tornin sobre el territori o la realitat analitzada per comprovar què part d'aquesta recerca permet provocar canvis en positiu sobre aquest territori o realitat.