Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Les Comissions Acadèmiques de Títol organitzen la docència i garanteixen la coherència acadèmica de la titulació corresponent. Són funcions de les comissions acadèmiques de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

En les comissions acadèmiques de títol, presidides pel degà o director del centre o persona en qui delegue, es garantirà la presència de tots els departaments responsables de la docència de matèries troncals i obligatòries de la titulació, d'una representació dels departaments implicats només en matèries optatives i dels estudiants de la titulació proposats per l'assemblea de representants del centre (Article 44é bis dels Estatuts).

Acords

-

Composició

 

Nom Categoria Àrea de Coneixement
Igual García, Juan Carlos President Bioquímica i Biologia Molecular
Pérez del Olmo, Ana PDI Coordinadora 1r curs  
Estruch Ros, Francisco PDI Coordinador de 2n curs Bioquímica i Biologia Molecular
Pérez Sánchez, Francisco PDI Coordinador 3r curs  
Gil Herrero, Mª Luisa PDI Coordinadora de 4t curs Microbiologia
Fariñas Gómez, Isabel PDI Coordinadora de Pràctiques Externes Biologia Cel.lular
Borràs Almenar, Juan José PDI Química Inorgànica
Capaccioni Azzati, Romana PDI Zoologia
Carreras Martínez, Francisco PDI Matemàtiques
Garcerá Zamorano, M. Dolores PDI Biologia Funcional
Guara Requena, Miguel PDI Botànica
Guillem Llobat , Joaquim PDI Història de la Ciència
Kirstein, Martina PDI Biologia Cel.lular 
Latorre Castillo, Amparo PDI Genètica
Martínez Blázquez, M. Carmen PDI Estadística
Muñoz Bertomeu, Jesús PDI Fisiologia Vegetal
Pellicer Porres, Julio PDI Física Aplicada
Pérez Prieto, Julia PDI Química Orgànica
Blas Medina, Ana Estudiant  
Fernández Molina-Prados, Ángela Estudiant  
Norczyk Simon, Aleksandra Estudiant  
Pérez Millet, María Estudiant  
Barberá Rey, Amparo PAS