Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Les Comissions Acadèmiques de Títol organitzen la docència i garanteixen la coherència acadèmica de la titulació corresponent. Són funcions de les comissions acadèmiques de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

En les comissions acadèmiques de títol, presidides pel degà o director del centre o persona en qui delegue, es garantirà la presència de tots els departaments responsables de la docència de matèries troncals i obligatòries de la titulació, d'una representació dels departaments implicats només en matèries optatives i dels estudiants de la titulació proposats per l'assemblea de representants del centre (Article 44é bis dels Estatuts).

Acords

-

Composició

 

Nom Categoria Àrea de Coneixement

Ruiz Sánchez, Francisco Javier

President

Paleontologia

Castello Ruiz, María

PDI Coordinadora 1er. curs

 

Martínez Pérez, Carlos

PDI Coordinador de 2n. curs

Paleontologia

Monrós González, Joan

PDI Coordinador 3er curs

 

López López, Pascual

PDI Coordinador 4t. curs

 

Esteve Sánchez, Consuelo

PDI Coordinadora TFG i Pràctiques Externes

Microbiologia

Armengol Díaz, Javier

PDI

Ecologia

Ballester Masiá, Francisco

PDI

Dret Administratiu i processal

Bastida Cuairán, Joaquín

PDI

Cristal·lografia

Bouzas Blanco, Alberto

PDI 

Enginyeria Química

Cabrejas Hernansanz, M. Luisa

PDI

Sociologia

Carmona González, Pilar

PDI

Geografia Física

Corberán Salvador, Angel

PDI

Estadística i Investigació Operativa

García Ferrandis, Ignacio

PDI

Didàctica de les C. Experimentals

Garilleti Alvarez, Ricardo

PDI

Botànica

Hernández Sancho, Francesc

PDI

Estructura Econòmica

López Baeza, Ernesto

PDI

Física de la Tierra

Roca Pérez, Luis

PDI

Edafologia i Química Agrícola

Miquel Molina, Vicente

PDI

Matemàtiques

Navarro Gómez, Pilar

PDI 

Zoologia

Ochando Gómez, Luis E.

PDI

Química Física

Ortega Colomer, Javier

PDI Organització d'empreses

Peris Vicente, Juan

PDI

Química Analítica

Romero Renau, Luis del

PDI

Geografia Humana

Ruiz Leal, Mª José

PDI

Toxicologia

Santisteban Bové, Carlos de 

PDI

Estratigrafia

Torreblanca Tamarit, Amparo

PDI 

Biologia Funcional

Ferrer Gallart, José Vicente

Estudiant

 

Giner Ventura, Cristina

Estudiant

 

Ivanov, Nikolay Milkov

Estudiant

 

Millán Miralles, Elena

Estudiant

 

Quesada Martínez, Mireia

Estudiant

 

Romero Durá, Paula

Estudiant

 

Bartú Sancho, Amparo

PAS