Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Biològiques Logo del portal

Les Comissions Acadèmiques de Títol organitzen la docència i garanteixen la coherència acadèmica de la titulació corresponent. Són funcions de les comissions acadèmiques de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

En les comissions acadèmiques de títol, presidides pel degà o director del centre o persona en qui delegue, es garantirà la presència de tots els departaments responsables de la docència de matèries troncals i obligatòries de la titulació, d'una representació dels departaments implicats només en matèries optatives i dels estudiants de la titulació proposats per l'assemblea de representants del centre (Article 44é bis dels Estatuts).

Acords

-

Composició

 

Nom Categoria Àrea de Coneixement

Carrasco Sorlí, Pedro M.

President

Bioquímica i B. Molecular

Falcó Garí, José Vicente

PDI Coordinador 1r curs

Zoologia

Ros Palau, Roc

PDI Coordinador de 2n. curs

Fisiologia Vegetal

Del Olmo Muñoz, Marcel·lí

PDI Coordinador 3r curs

 

Ferrer Soler, Sergi

PDI Coordinador 4t curs

 

García Robles, Inmaculada

PDI Coordinadora Pràc. Empresa

 

Peñarrocha Oltra, José Manuel

PDI Coordinador de TFG

Enginyeria Química

Blasco Ibáñez, José Miguel

PDI

Biologia Cel·lular

Clemente León, Miguel

PDI

Química Inorgànica

Del Ramo Romero,José

PDI

Biologia Funcional

Ferré Manzanero, Joan

PDI

Genètica

Gil Grau, Salvador

PDI

Química Orgànica

González Bosch, Carmen

PDI

Bioquímica i B. Molecular

Guara Requena, Miguel

PDI

Botànica

Guillem Llobat, Ximo

PDI

Història de la Ciència

López Quilez, Antonio

PDI

Estadística

Miquel Molina, Vicente

PDI

Matemàtiques

Pujalte Domarco, Mª Jesús

PDI

Microbiologia

Roldán García, Clodoaldo

PDI

Física Aplicada

Saldaña Villoldo, Benjamín

PDI

Dret Mercantil

Sempere Moneris, José Jorge

PDI

Anàlisi Econòmic

Cucart Matoses, Yago

Estudiant

 

Giménez López, Lucía

Estudiant

 

Montalva Giménez, Alejandro

Estudiant

 

Pérez Expósito, Carlos Tomás

Estudiant

 

Tolós Sousas, Ignacio

Estudiant

 

Bartú Sancho, Amparo

PAS