Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

Les normatives específiques aprovades pel SFPIE son relatives al seu funcionament intern i d'obligat compliment per a professorat dels cursos, personal de la Universitat de València i participants en les accions formatives

Versió revisada i aprovada en el Consell de Coordinació del SFPIE de 31 de juliol de 2012.  Disponible en

El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) és l’estructura del Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner que coordina les iniciatives de formació del personal de la UV i les iniciatives d’innovació educativa. A més a més, serveix de mitjà de connexió entre la Universitat de València i les instàncies educatives de nivell no universitari en allò que es refereix al perfeccionament del professorat i a la corresponent investigació educativa.

En desembre de 2010, el Servei de Formació Permanent de la UV, existent des de 1986, es va unir administrativament amb la Unitat d’Innovació Educativa, creada al 2009. Més tard, en Consell de Govern de 20 de desembre de 2011, es va aprovar el canvi de nom del servei com Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa, SFPIE.

Amb Formació Permanent fem referència a la formació destinada específicament al personal de la Universitat de València, que intenta donar resposta a les necessitats d’ampliació, especialització i perfeccionament formatiu dels membres del Personal d’Administració i Serveis, i del Personal Docent i Investigador de la UV, així com de professorat de nivells no universitaris. Juntament amb l’oferta ordinària d’accions formatives específiques referides als àmbits formatius necessaris per a cada col·lectiu, s’acrediten també des del SFPIE accions formatives organitzades per altres instàncies de la UV o d’institucions amb les quals existeixen convenis de col·laboració.

La Innovació Educativa fa referència a les iniciatives innovadores i de millora docent desenvolupades pel professorat que realitza les seues tasques docents en Grau i Postgrau de la UV, gran part de les quals es vehiculen mitjançant les ajudes convocades pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat.

 

1. Els programes de Formació gestionats des del SFPIE

1.1. Formació Contínua

Aquest programa correspon a la formació provinent de les ajudes institucionals de l’Institut Valencià d’Administració Pública (IVAP), que configuren el programa tradicionalment denominat “De Formació Contínua”, (també denominada “Formació per a l’ocupació”), anunciat generalment a principi d’any. Aquestes accions, dirigides tant a PAS com a PDI, es configuren dins d’un Pla Anual de Formació que es dissenya des de les seccions corresponents del SFPIE, i que es publica al DOCV. La normativa d’acreditació d’aquestes accions, tant per al PAS com al PDI, és la general de l’IVAP, i es pot consultar ací. Pel que fa als criteris de participació en l’oferta de Formació Contínua, tot seguint la normativa de l’IVAP ja esmentada, es seleccionen les persones participants d’acord amb aquests criteris:

 • Per a aquells cursos que tinguen requisits específics, es comprovarà que efectivament els interessats/ades reuneixen els dits requisits.
 • S’atorgarà preferència a les peticions d’aquells sol·licitants que no hagen realitzat un curs de semblants característiques en els últims tres anys, excepte en aquells cursos que formen part d’un itinerari (Certificat de Competències Administratives, grups C1 i C2).
 • Així mateix, s’atorgarà preferència a qui no haja realitzat cursos de formació en els últims tres anys.
 • S’haurà d’equilibrar percentualment a la plantilla real la participació d’homes i dones en l’assistència als cursos de formació, de conformitat amb el que disposa l’article 44 de la Llei de la Generalitat Valenciana 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat de dones i homes.
 • En cas d’empat entre sol·licitants en aplicació dels anteriors criteris, caldrà ajustar-se al rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds (dia/hora).

Hi existeixen, a més a més, algunes condicions específiques que s’apliquen a la selecció de participants, encara que de moment (per les limitacions tècniques de la plataforma informàtica de gestió dels cursos) aquesta aplicació fa necessària una petició explícita de les persones afectades; aquestes situacions són les referides a continuació:

 • Tindran preferència durant un any, els que s’hagen incorporat al servici actiu procedent del permís de maternitat o paternitat, o hagen reingressat des de la situació d’excedència per raons de guarda legal i atenció a persones majors dependents o persones amb discapacitat, de conformitat amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
 • En la selecció haurà de tindre’s en compte, d’una banda, la reserva del 3% de places per a persones amb discapacitat, establida en l’article 23 de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat Valenciana, sobre l’Estatut de les Persones amb Discapacitat i, d’altra banda, la reserva del 40% de les places prevista en l’article 60 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, entre empleades públiques, que reunisquen els requisits.

1.2. Formació Pròpia

D’altra banda, el SFPIE té una oferta pròpia de la Universitat, proposada des de la secció tècnica del propi SFPIE, que respon a les necessitats estratègiques de formació detectades per a cadascun dels col·lectius que formen la UV: el PAS i el PDI, i el professorat no universitari, en la mesura que forma igualment part del teixit educatiu que envolta la UV. Aquesta formació pròpia està organitzada en diferents subprogrames:

1.2.1. Títols compactes

Des del curs 2010-2011, el SFPIE ha posat en marxa una oferta de títols compactes per al PAS i el PDI: el Diploma de Gestió Universitària (DGU) i el Diploma en Investigació, Gestió i Ensenyament Universitari (DIGEU). En aquest apartat consignem la normativa específica referida a aquests diplomes:

 • Duració dels títols: Tant el DGU com el DIGEU tenen una durada de 150 hores lectives.
 • Horaris: Els horaris dels diplomes són dissenyats anualment des del SFPIE segons les disponibilitats del professorat implicat en la seua docència, així com per la disponibilitat d’aules, etc.
 • Còmput d’assistència: El percentatge del 85%, necessari per completar el Diploma, s’aconsegueix amb el sumatori de les assistències a les activitats que composen els diferents mòduls del Diploma.
 • Per a què es certifique cada activitat individual, i es considere en el còmput global d’assistència, segons la normativa general del SFPIE, caldrà assistir a un mínim d’hores o sessions fins assolir el 85% de cada acció formativa. És a dir, que si una de les matèries que configura un mòdul no registra una presencialitat del 85%.
 • Avaluació: A banda dels requisits d’assistència mínima, per a superar els mòduls obligatoris és necessari superar l’examen corresponent a eixe mòdul (llevat del mòdul sobre “La Universitat de València”).
 • Acreditació dels diplomes: El Diploma s’ha de realitzar al llarg del calendari establert en el moment de la matrícula i publicat a la web. Es certificarà el Diploma en l’any que es complete. Si no es da la renúncia en el termini establert, s’aplicarà el criteri de penalitzacions habitual per a les accions formatives de llarga durada (cf. §2.3).

Convalidacions: Tant en el cas del DIGEU com del DGU hom podrà considerar la convalidació d’activitats coincidents en contingut i programació amb les incloses dintre del Diploma i realitzades entre l’oferta ordinària del SFPIE a partir de l’any 2011, any en què es va iniciar la impartició dels Diplomes (no es consideren com a “oferta ordinària” les jornades, trobades d’intercanvi d’experiències, grups de treball, etc.). En aquests casos, caldrà presentar una petició expressa al Consell de Coordinació del SFPIE, tot indicant quins són els continguts que es volen convalidar i amb quins cursos; el Consell valorarà cada cas i informarà a la persona sol·licitant. Aquesta sol·licitud es podrà remetre com arxiu de text adjunt a un correu electrònic a sfp@uv.es.

S’entén que la convalidació parcial d’un mòdul suposa un domini dels continguts convalidats, per la qual cosa la convalidació parcial de continguts obligatoris no suposarà l’exempció de la realització l’examen. Aquesta exempció només serà possible en els casos de convalidació completa d’un mòdul.

1.2.2. Formació estratègica

És la planificada des de la secció tècnica de la Unitat de Formació Permanent del SFPIE quadrimestralment, segons factors com ara les disponibilitats pressupostàries, les necessitats detectades en la plantilla, les prioritats establertes als plans operatius anuals, etc.

1.2.3. Formació a la Demanda

Gran part de l’oferta és directament proposta des de la Unitat de Formació Permanent, però existeix també la possibilitat de Formació a la demanda: qualsevol grup de professionals de la UV pot suggerir-nos una acció formativa per a desenvolupar des del SFPIE. Aquesta sol·licitud es regeix per la normativa que es pot consultar ací.

1.2.4. Acreditacions d’accions formatives

Entenem per “Acreditació” el procés mitjançant el qual s’avaluen qualitativament i quantitativa les accions de Formació Permanent organitzades des d’altres serveis o departaments de la UV, o també des d’institucions alienes a la UV amb les quals hi existeix un conveni específic. Aquest procés d’avaluació necessita garantir que les accions formatives acreditades són de qualitat. El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa podrà acreditar accions formatives organitzades per organismes, serveis i departaments, així com d’altres institucions, sempre que les accions siguen avaluades positivament i estiguen adreçades al personal de la nostra competència. La normativa que regeix aquests processos està disponible ací.

2. Funcionament i normatives de participació en l’oferta formativa del SFPIE

2.1. Procés d’inscripció

L’oferta de les accions formatives publicada en la pàgina web especifica normalment els destinataris de cadascuna d’elles, tot indicant si es tracta d’una acció oberta a tot el personal o a un col·lectiu determinat (PAS, PAS i PDI, PDI, PDI amb càrrec acadèmic, professorat no universitari, etc.).

La participació es realitza generalment mitjançant inscripció en la plataforma informàtica de matrícula, llevat d’alguns casos de Formació a la Demanda on els participants són seleccionats directament pels demandants del curs o es realitza un procés mitjançant formulari.

Quan un membre del personal de la UV realitza una sol·licitud de participació, rep un primer correu (Sol·licitud d’inscripció) que li confirma el registre de la seua sol·licitud, però no pas la matrícula efectiva; aquesta es realitza al llarg d’un procés posterior: quan acaba el període d’inscripció s’aplica el barem adequat des de la pròpia plataforma informàtica, tot aplicant els criteris concrets de selecció que necessita cada acció formativa; si la persona és seleccionada, perquè acompleix els requisits necessaris, des de la plataforma informàtica se li envia un segon correu que confirma aquesta selecció (Admisió); quan la persona interessada respon eixe segon correu confirmant l’assistència en la plataforma informàtica, és quan pot considerar que efectivament la matrícula s’ha realitzat. Si la persona interessada no confirma aquesta participació, es produeix una vacant en l’acció formativa, el cobriment de les quals es realitza d’acord amb l’ordre assignat en la llista d’espera. A aquest efecte les vacants es comunicaran als interessats perquè confirmen quan més aviat millor la seua assistència. Cal tenir en compte que sempre hi ha gent que es queda en llista d’espera, per la qual cosa es penalitzen confirmacions d’assistència que desprès no es realitzen o que no s’anul·len dintre del termini indicat (cf. §2.3).

El desenvolupament de les sessions dels cursos i la transmissió dels coneixements de què és objecte és responsabilitat del professorat, així com l’adequat control d’assistència. Si les accions formatives requereixen la realització d’una prova final d’avaluació, el professorat informarà als i les participants sobre la seua estructura i continguts al principi de l’acció formativa. Els assistents als cursos rebran un certificat de participació sempre que s’acredite l’assistència com a mínim d’un 85% de la durada total del curs/ de l’activitat i si s’escau, es supere la prova d’avaluació establerta pel professorat. L’assistència inferior al percentatge assenyalat exclou l’expedició de qualsevol certificat.

2.2. Procés de control d’assistència i d’acreditació

Moltes de les activitats gestionades des del SFPIE es superen sense cap prova específica, per la qual cosa és necessari garantir un mínim de participació. Per a controlar l’assistència es prenen tres mesures diferents:

 • És responsabilitat de cada persona participant en una acció formativa signar la fulla d’assistència al curs en totes les seues sessions.
 • És necessari assolir un 85% d’assistència de les hores totals de l’acció formativa.
 • Les absències justificades durant el desenvolupament de les activitats formatives, seran vàlides per no penalitzar al participant en futures convocatòries, però no sumaran hores per al còmput del 85% d’assistència de l’activitat.

Els certificats de les activitats organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València, es gestionen pel personal d’administració i serveis del Centre Manuel Sanchis Guarner. Es podran sol·licitar presencialment, per correu intern i ordinari, i mitjançant correu electrònic a la adreça sfp@uv.es

2.3. Penalitzacions per no assistència i/o no superació de les proves avaluatives

Llevat d’alguns casos de Formació a la Demanda on es planifica certa acció formativa directament adreçada a un col·lectiu específic que la necessita per al seu lloc de treball, la participació en l’oferta del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa és sempre voluntària. Els mecanismes de selecció de participants responen a les normatives habitualment establerts des de l’IVAP, i resulta molt freqüent que les accions formatives es queden amb llista d’espera. Açò vol dir que cal ser responsable en l’ús que cada participant fa del seus dret a la formació, i recordar que quan es confirma l’assistència a un curs és probable que alguna altra persona es quede sense plaça. Per aquest motiu, quan la plataforma informàtica de gestió dels cursos registra que una acció confirmada no es realitza activa una penalització per a la persona en qüestió, de tal manera que:

a) Per a les accions formatives dels plans de Formació Contínua, Formació a la Demanda o Formació Estratègica, tant per al PAS com per al PDI, quan una persona no participe i no haja renunciat a l’acció formativa amb 48 hores d’antelació al seu començament serà penalitzada de manera que en les convocatòries següents de cursos en què s’inscriga ocuparà l’últim lloc de la llista d’espera.

b) Per als programes de llarga durada, l’abandó del programa no notificat amb antelació es penalitzarà amb tres anys sense opció de matrícula.

c) Per als títols compactes, s’aplicarà igualment una penalització de tres anys.

2.4.Gestió informàtica i avaluació de les accions formatives

L’avaluació de la formació té dos vessants:

a) En el propi destinatari de la formació (no sembla prou una acreditació de l’assistència, especialment si aquesta assistència es controla només amb fulla de signatures). Cada vegada més les institucions introdueixen la prova d’avaluació en les activitats de Formació permanent, i aquesta és també la recomanació del Document de Diagnòstic de PAS elaborat a la UV en 2012; tenim la intenció, així doncs, d’introduir progressivament proves d’avaluació que vagen més enllà de la simple assistència.

b) En el servei que la organitza (incloent-hi el professorat que la imparteix). Totes les accions formatives del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa s’inclouen en algun dels Programes referits en el punt §1, i per a cadascuna es registren una sèrie d’indicadors d’eficàcia reflectits en els plans operatius de cada Pla Estratègic. A banda, cada activitat és gestionada en l’entorn d’aprenentatge d’Aula Virtual, on s’activen els qüestionaris d’avaluació que ens permeten valorar l’oportunitat i eficàcia de la nostra programació. Per coherència amb d’altres accions de la pròpia UV, generalitzem també la publicació dels materials formatius corresponents a cada curs, alguns dels quals estan disponibles en accés obert al portal Open Course Ware de la UV.

2.5. Formació al lloc de treball per al PAS: permisos

Segons els successius Acords de Formació Contínua en les Administracions Públiques, els responsables dels centres directius corresponents han de facilitar l’assistència dels i les treballadores als cursos de Formació Contínua, de conformitat tant amb la legislació vigent -article 66 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (la lletra g); article 40 del Decret 175/2006, de 24 de novembre, del Consell, pel qual es regulen les condicions de treball del personal al servei de l’administración del Consell; i article 13.2 del Decret 68/2012, de 4 de maig, del Consell, pel qual es modifica l’esmentat Decret 175/2006)- com als successius Acords de Formació Contínua en les Administracions Públiques.

No obstant això, es fa necessari regular els mecanismes de comunicació que informen els responsables de la participació en accions formatives per part dels treballadors o treballadores del seu equip, especialment en accions formatives de llarga durada, com els programes d’Anglès al lloc de treball o els Diplomes. Per aquesta raó, el SFPIE fa palesa la necessitat que tot el personal participant en accions formatives notifique fefaentment als seus superiors la seua admissió i la seua assistència, alhora que recordem allò establert en la convocatòria de la Generalitat Valenciana (Resolució de 10 d’abril de 2012, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoquen els cursos del Pla de Formació del Personal al Servei de la Generalitat, per a l’any 2012):

“El temps d’assistència del personal als cursos per als quals siguen seleccionats es considerarà temps de treball amb caràcter general, quan les dites accions siguen coincidents amb l’horari de treball de l’alumne/a. L’assistència estarà supeditada a l’adequada cobertura de les necessitats del servei quan se celebren en tot o en part en horari de treball, i no serà objecte de recuperació. Els responsables dels corresponents centres directius hauran de facilitar-hi l’assistència. La denegació del permís per part del superior jeràrquic haurà de ser motivada i notificar-se per escrit.”