Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

 

Aquesta convocatòria de projectes d’innovació docent pretén mantenir el suport institucional de la Universitat de València a la millora i el desenvolupament de metodologies i recursos docents innovadors, com a eina essencial per a avançar cap a l’excel·lència docent, així com refermar el compromís amb la millora contínua de l’ensenyament universitari.

La filosofia d’aquesta convocatòria és mantenir-se fidel a aquest tipus d’iniciatives, com a activitat consolidada i d’àmplia tradició, en el marc de les diferents convocatòries dels vicerectorats amb competències en innovació docent, i generar una vertadera cultura de la innovació docent, punt de partida per a la millora de la qualitat educativa.

Els projectes poden ser desenvolupats tant pels centres de la UVEG com per grups d’innovació docent de la Universitat. Es tracta que tota la comunitat universitària s’implique en la millora de la institució en conjunt i del servei que es dona a la societat, per tal de créixer com a institució pública de qualitat compromesa amb la docència universitària.

Aquesta convocatòria continua impulsant totes aquelles iniciatives innovadores orientades a aprofundir en els processos de digitalització de la docència, la necessitat de les quals s’ha vist reforçada com a conseqüència de la COVID-19. Així mateix, es pretén fomentar els projectes dirigits a la incorporació d’un o més objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència mitjançant metodologies docents innovadores. S’impulsen també les activitats encaminades a avaluar l’impacte sobre la docència d’accions de millora desenvolupades en el marc de convocatòries anteriors, així com la consolidació de les accions que hagen demostrat contribuir a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Es valoren positivament els projectes multidisciplinaris i que fomenten iniciatives de col·laboració en la UV o entre universitats d’àmbit nacional i internacional.

S’estableixen com a línies d’acció prioritàries les següents:

 1. Digitalització, disseny de materials i estratègies per a les modalitats de docència virtual i híbrida.
 2. Disseny, organització, desenvolupament i avaluació de la docència.
 3. Internacionalització i difusió de les bones pràctiques docents.
 4. Tutoria i orientació acadèmica i professional.
 5. Actualització de la docència.
 6. Metodologies actives per a l’aprenentatge.
 7. Disseny d’estratègies per a la incorporació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la docència.
 8. Accions per a fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria.

La convocatòria actual presenta una proposta vertebrada en dos programes diferenciats:

 • Programa PIC (pla d’innovació de centre). Està orientat a impulsar totes les iniciatives desenvolupades pels centres de la UV que estiguen vinculades a la qualitat docent. S’hi dona un tractament preferent als projectes orientats a millorar la capacitat del centre d’implantar la docència i l’avaluació a distància.
 • Programa PID (projectes d’innovació docent). Projectes d’innovació i millora de la qualitat docent encaminats a la implementació de metodologies docents, instruments metodològics i tècniques d’ensenyament-aprenentatge que siguen innovadors. Aquest programa, dirigit al PDI de la UVEG, inclou tres modalitats de projectes:
  • NOU-PID: projectes originals d’innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada.
  • RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació d’un projecte PID anterior concedit en la convocatòria del curs 2020-2021.
  • CONSOLIDA-PID: projectes d’innovació docent implantats com a mínim en 4 cursos acadèmics, desenvolupats per grups de treball consolidats. Es pretén consolidar i integrar en la docència habitual aquelles accions innovadores reconegudes per estudiants i professorat com a bones pràctiques docents i que han demostrat contribuir a la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge en les assignatures o titulacions.

Qualsevol projecte que es presente a aquesta convocatòria ha de proposar una contribució a la innovació docent en la nostra Universitat. Amb aquesta finalitat, s’ha de presentar una proposta d’intervenció orientada a l’objectiu de provocar efectes positius i constatables en l’aprenentatge de l’alumnat. El plantejament pot fer-se a nivell d’assignatura, de mòdul o de curs, o bé a nivell global, de la titulació o de diferents titulacions. Tindran una prioritat especial les propostes vinculades a la primera de les línies estratègiques (“Digitalització, disseny de materials i estratègies per a les modalitats de docència virtual i híbrida”).

Documents Convocatòria

Enllaç a la sessió informativa del 4 de maig de 2021