University of Valencia logo Logo Logo del portal

ENLLAÇ TAULER OFICIAL RESOLUCIÓ DEFINITIVA

ENLLAÇ TAULER OFICIAL SEGONA RESOLUCIÓ PROVISIONAL AJUDES

ENLLAÇ TAULER OFICIAL RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ CRÈDIT CONVOCATÒRIA

ENLLAÇ TAULER OFICIAL RESOLUCIÓ PROVISIONAL AJUDES

ENLLAÇ TAULER OFICIAL CONVOCATÒRIA 

CONVOCATÒRIA CURS 2023-24

DOCUMENTS

La Universitat de València, conscient del seu compromís de retorn i transferència de coneixement a la societat, pretén assumir millores en l’àmbit educatiu que incorporen resultats útils, com ara el foment de la igualtat, l’ocupabilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), per mitjà d’activitats d’innovació educativa que inclouen a entitats de la societat civil, com ONG, fundacions i, en general, associacions amb finalitat solidària.
El Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació de la Universitat de València, mitjançant aquesta convocatòria, vol donar suport al potencial i a la riquesa personal i professional dels membres de la comunitat universitària i donar continuïtat i visibilitat a les activitats d’innovació docent.
Resulta indispensable reconèixer l’esforç dels docents, afermant les accions que duen a terme grups d’innovació consolidats, impulsant el desenvolupament de projectes d’innovació docent emergents a les aules i continuant amb el suport institucional a les accions d’innovació educativa promogudes pels centres. Es tracta d’implicar-hi tota la comunitat universitària, per tal de créixer com a institució pública compromesa amb la millora de la qualitat educativa.
Per tant, la convocatòria actual presenta una proposta vertebrada en dos programes:
1. Projectes d’innovació de centres (PICS): orientats a impulsar totes les iniciatives desenvolupades pels centres de la Universitat de València que estiguen vinculades amb la innovació educativa.
2. Projectes d’innovació educativa (PIE):
2.1 Emergents (PIEE): projectes d’innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten per primera vegada o que, havent demostrat la viabilitat en cursos previs, es troben en procés de consolidació.
2.2 Consolidats (PIEC): projectes d’innovació desenvolupats per grups de treball consolidats.