Logo de la Universitat de València Logo Centre de Formació i Qualitat Logo del portal

VIII Jornada d'Innovació Educativa

  • 23 de maig de 2022
Image de la noticia

“La Transferència en la Innovació Educativa: oportunitat per a generar aprenentatges i consolidar el currículum”

El  Vicerectorat de Formació Permanent, Transformació Docent i Ocupació i el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València celebraran la VIII Jornada d'Innovació Educativa el pròxim 11 de juliol de 2022 en el Jardí Botànic de la Universitat de València, amb el lema “La Transferència en la Innovació Educativa: oportunitat per a generar aprenentatges i consolidar el currículum”.

La Jornada està pensada com un punt de trobada en el qual compartir les experiències en innovació docent desenvolupades en la nostra Universitat. Els autors, vinculats a projectes d'innovació educativa en curs, podran presentar comunicacions, que seran acreditades prèvia avaluació a través de la plataforma “Esdeveniments" (https://esdeveniments.uv.es/).

Des del SFPIE es realitzarà una selecció de les comunicacions a exposar (oralment es presentaran en total 24 comunicacions, a raó de 8 per cada Campus –Burjassot, Blasco Ibáñez i Tarongers-).

Programa Jornada: descarregar

Comunicacions: Normes generals

•             Dates:

o             Proposta de comunicació: fins al 16 de juny

o             Text complet: fins al 30 de juny

•             L'enviament de la proposta de comunicació ha de realitzar-se en l’esmentada plataforma a través de l'opció d'INSCRIPCIÓ D’AUTORS DE CORRESPONDÈNCIA per l'autor/autora principal. La resta d'autors/as de la comunicació poden inscriure's a la Jornada mitjançant l'opció INSCRIPCIÓ D’AUTORS.

•             Cada autor/a vinculat a un projecte podrà inscriure una comunicació.

•             El resum de la proposta de comunicació, amb un màxim de 300 paraules, ha d'elaborar-se segons la plantilla disponible i s'ha d'enviar a través de la plataforma web abans de la data límit d'admissió (16 de juny de 2022).

•             Les comunicacions podran presentar-se en valencià, castellà o anglés.

•             Un Comité Científic avaluarà les propostes presentades i decidirà tant les comunicacions acceptades com aquelles que es presentaran oralment.

•             L'acceptació definitiva de les comunicacions inclourà:

o             Resum: en espanyol i anglés, no superior a 150 ni inferior a 100 paraules.

o             Paraules clau: en espanyol i anglés 5 paraules clau, separades per punt i coma “;”

•             L'estructura de la comunicació es dividirà en els següents apartats:

o             Títol i subtítol; Autors, procedència i correu electrònic de cadascun/a Referència del Projecte d'Innovació Educativa; Resum

o             Paraules Clau; Introducció; Mètode; Resultats; Conclusions i Impacte; Referències.

o             El text de la comunicació, inclòs taules, figures, quadres i referències no serà inferior a 1000 ni superior a 2000 paraules.

o             Les taules i figures es numeraran ordinalment i s'inseriran en el cos de text en el seu lloc corresponent.

o             El cos de text s'escriurà en Font lletra Arial, grandària 11 punts i interlineat múltiple en 1,2.

o             El títol, subtítol s'escriuran en Arial grandària de lletra 14 i interlineat en 1,2. La capçalera dels diferents apartats s'escriurà en negreta amb tipus de lletra Arial, grandària 11 i interlineat 1,2.

o             No es permeten subratllats ni altres colors de tema diferents a negre.

o             Les taules, i quadres de text seran en blanc i negre. Les figures, gràfics, etc., seran també prioritàriament en blanc i negre. Extraordinària i justificadament per qüestions de visibilitat, aquestes últimes podran ser en color.

o             Les referències s'inclouran en el seu apartat corresponent en la forma APA 6.

 

•             El llibre d'actes, previsiblement, es publicarà amb format electrònic, Depòsit Legal i ISBN.

•             Totes les notificacions es realitzaran via web/e-mail, per la qual cosa serà requisit indispensable indicar clarament l'adreça de correu electrònic i telèfon de contacte (mòbil) de l'autor de correspondència i que, en cas de ser seleccionada, exposarà la comunicació.

•             Cada comunicació podrà ser signada per un màxim de 7 autors.

•             Es certificarà a aquells/as que sotmeten una proposta, siga seleccionada per a la seua exposició oral o no.

•             Es certificarà exclusivament una proposta per autor/a.

Descarregar normes