UVCulturaUV Logo del portal

ARTS IN PROGRESS és un programa que serveix d’exemple de dinamisme cultural, una aposta per la referencialitat sociocultural, amb el qual es pretén canalitzar l’impuls cultural que sorgeix de projectes d’innovació de les arts escèniques.

 

OBJECTE DEL CONVOCATORIA

L’objecte d’aquest convocatòria  és donar suport a projectes d’innovació en el camp de les arts escèniques de persones físiques, entitats i col·lectius, que s’executen al terme municipal de València, contemplen nous llenguatges i plantegen i desenvolupen estratègies i experiències d’arts vives.

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació del 10/01/2022 al 04/02/2022 [+]

Sol·licitud de participació [+]

Declaració responsable [+]

Resolució nomenament comissió avaluadora Arts in Progress [+]

Resolució provisional admesos i no admesos Arts in Progress [+]

Resolució definitiva admesos i no admesos Arts in Progress [+]

Resolució de concessió d'Arts in Progress 2021 [+]

Resolució d’ampliació de termini dels beneficiaris que ho han sol.licitat [+]

 

PARTICIPANTS

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones jurídiques (entitats, associacions, etc.) o les persones físiques a títol individual o agrupades en equips o col·lectius.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. (Del 10/01/2022 al 04/02/2022)

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà l’endemà del dia de la publicació de l’extracte de la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i finalitzarà transcorreguts 20 dies hàbils des d’aquesta publicació.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total màxim de les ajudes concedides  és de 30.000 €, La dotació econòmica per a cada projecte seleccionat no superarà els 4.000 €.

 

SOL.LICITUD I DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llegir les bases de la convocatòria.

 

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat de València), s’accedeix mitjançant: certificat digital, sistema cl@ve o nom d’usuari genèric de la Universitat de València (amb el nom d’usuari i la contrasenya de la Universitat de València).

 

En el supòsit que no s’hi puga accedir pels procediments anteriors, s’hi podrà accedir amb el nom d’usuari de la SEU, per a la qual cosa caldrà sol·licitar l’accés, utilitzant un nom d’usuari, que haurà de ser un correu electrònic i una contrasenya. El sistema posarà a la disposició del sol·licitant un formulari que haurà d’emplenar i enviar a aquest. Uns minuts després el sol·licitant rebrà un correu en què se li demanarà que concloga el procés de donar-se d’alta, activant el compte que haja indicat.

 

A l’hora d’omplir el formulari d'ENTREU, cal que tingueu en compte:

A la pestanya GENERAL heu de seleccionar:

               - Tipus d'unitat: serveis universitaris i serveis centrals

               - Òrgan al qual us adreceu: Servei de Cultura Universitària

               - Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat

                                                   “Programa Arts in Progress 2021”

 

A la pestanya EXPOSICIONS I SOL·LICITUDS heu d'escriure:

            - Fets i raons: Publicada convocatòria del Programa Arts in Progress 2021

            - Sol·licita: Participar en la convocatòria.

 

La sol·licitud de participació haurà d’anar acompanyada amb la documentació següent:

  1. Formulari degudament emplenat i signat (annex II).

  1. Fotocòpia del NIF de l’entitat o associació o, si escau, del DNI de tots les persones sol·licitants, en el cas d’agrupació de persones o col·lectius.

  1. Memòria de les activitats realitzades per l’entitat o associació sol·licitant o, en defecte d’això, currículum de les persones físiques.

  1. Memòria tècnica del projecte que s’executarà, amb la informació sobre aquest i la documentació complementària que es considere oportú aportar.

  1. Declaració responsable signada per tots els sol·licitants, segons el model normalitzat que facilitarà el Vicerectorat de Cultura i Esport, en la qual s’ha d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i el fet de no estar en cap de les circumstàncies que recullen els punts 2 i 3 de l’article 13 de la llei 38/2003, general de subvencions (Annex III).

 

CONSULTES

Qualsevol consulta sobre el concurs es pot fer enviant un correu-e a:

artiprog@uv.es