UVCulturaUV Logo del portal

Carta de Serveis i Bona Pràctica Administrativa de la Unitat de Suport a Cultura

En un procés permanent de millora del funcionament de les administracions públiques, cal incorporar els mitjans i instruments necessaris per donar resposta a la demanda social que reclama del sector públic un servei de major qualitat i eficàcia.

La Carta de Serveis i Bona Pràctica Administrativa és l’expressió del compromís d’atenció de la Unitat de Suport a Cultura cap a tots els nostres usuaris, tant interns com externs.

Introducció

La Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Esport s’encarrega de col·laborar, dins la Universitat de València, en la coordinació i en el desenvolupament de les polítiques i qüestions relatives a tres funcions de la Universitat de València consignades als Estatus:

  • Participació de la comunitat universitària en la cultura.
  • Extensió i difusió de la cultura en la societat.
  • Conservació i difusió del seu patrimoni.


Els objectius de la Universitat de València en matèria de cultura i patrimoni són definits per l’article 3 dels Estatuts (aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, DOGV 3-8-2004) que, entre les seues finalitats, la difusió de la cultura en el si de la societat, així com estimular l’activitat intel·lectual i cultural:

Article 3

La Universitat de València, en tant que servei públic, té com a missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació dels estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals o artístiques i l’obtenció, si escau, dels títols acadèmics corresponents, així com per a l’actualització permanent del coneixement i de la formació del seu personal i del professorat de tots els nivells d’ensenyament. La Universitat de València fomenta la recerca, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una institució difusora de cultura en el si de la societat. La Universitat de València facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement.

Aquesta missió és ampliada, de manera específica, a l’àmbit del patrimoni cultural en l’article 12, que estableix la conservació i difusió del seu patrimoni cultural com un dels seus objectius:

Article 12

El patrimoni cultural de la Universitat de València està constituït pels béns mobles i immobles de valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic o de qualsevol altra naturalesa cultural existent a la Universitat de València. La Universitat es compromet a conservar i difondre els diferents valors d’aquest patrimoni i, en particular, la seua biblioteca històrica.

Finalment, en l’article 10 es reconeix com a dret de la comunitat universitària la promoció i realització d’activitats culturals, és a dir, la participació activa dels membres de la comunitat en la vida cultural de la Universitat:

Article 10

1. Són drets dels membres de la comunitat universitària, a més dels que reconeixen les lleis i altres articles d’aquests Estatuts, els que segueixen:

e) La promoció i realització d’activitats culturals, esportives i recreatives.

En resum, del contingut dels Estatus deriven tres finalitats i objectius fonamentals en l’àmbit cultural: participació de la comunitat universitària en la cultura, extensió i difusió de la cultura en la societat, i conservació i difusió del seu patrimoni.