UVCulturaUV Logo del portal

ACTIVA FEST és un concurs destinat a finançar projectes que formen part de Festivals, Certàmens i Trobades amb contingut cultural o artístic que es poden desenvolupar en diferents seus, però almenys una activitat ha de desenvolupar-se a l’edifici històric de la Nau o en algun altre centre de la Universitat de València. Aquest concurs premiarà els millors projectes de col·lectius, associacions o individuals.

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar la creativitat i la reflexió crítica a través de l’art, per a la qual cosa se seleccionaran els millors projectes culturals o artístics que formen part de Festivals, Certàmens o Trobades amb almenys una activitat que es desenvolupe a l’edifici històric de la Nau o en algun altre espai de la Universitat de València al llarg de l’any 2021, d’acord amb la normativa sociosanitària vigent en aquest moment.

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació: Del 6 d'abril al 4 de maig de 2021 [+]

Extracte publicació en el DOGV convocatòria I Concurs Activa Fest [+]

Resolució nomenament comissió avaluadora Activa Fest [+]

 

PARTICIPANTS

Els representants de les associacions o col·lectius o individus a títol personal que organitzen els Festivals, Certàmens o Trobades.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà l’endemà del dia en què es publique l’extracte de la resolució de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acabarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació. (Del 6 d'abril al 4 de maig de 2021)

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total de les ajudes puja a 15.000 €. La dotació econòmica per a cada projecte seleccionat no superarà els 3.000 € per projecte. La quantitat econòmica indicada per a cada projecte estarà subjecta a les retencions legalment establertes per la legislació fiscal.

 

SOL·LICITUD

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llija les Bases de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat de València), s’accedeix mitjançant: certificat digital, sistema cl@ve o nom d’usuari genèric de la Universitat de València (amb el nom d’usuari i la contrasenya de la Universitat de València).

En el supòsit que no s’hi puga accedir pels procediments anteriors, s’hi podrà accedir amb el nom d’usuari de la SEU, per a la qual cosa caldrà sol·licitar l’accés, utilitzant un nom d’usuari, que haurà de ser un correu electrònic i una contrasenya. El sistema posarà a la disposició del sol·licitant un formulari que haurà d’emplenar i enviar a aquest. Uns minuts després el sol·licitant rebrà un correu en què se li demanarà que concloga el procés de donar-se d’alta, activant el compte que haja indicat.

En emplenar el formulari d’ENTREU ha de tindre en compte:

En la pestanya  GENERAL haurà de seleccionar:

                - Tipus d’unitat:  Serveis universitaris i Serveis centrals

                - Òrgan al qual s’adreça: Servei de Cultura Universitària

                - Tramitació desitjada: I Concurs Activa Fest

 

En la pestanya de EXPOSICIÓ I SOL·LICITUD haurà d’escriure:

                - Fets i raons: Publicada convocatòria del I Concurs Activa Fest

                - Sol·licita: Participar en aquest concurs

 

. La sol·licitud haurà d’anar acompanyada amb la documentació següent:

  1. Formulari de la sol·licitud emplenat i signat  (annex II). Accés al formulari
  1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant. En el cas que es tracte d’un col·lectiu, una fotocòpia dels DNI dels i les participants o el NIF de l’associació.
  1. Ressenya de la trajectòria del Festival i de les entitats col·laboradores.
  1.  Si el projecte és d’un col·lectiu, cal presentar el seu currículum.
  1. Memòria tècnica del projecte amb informació detallada i la documentació complementària que es considere oportuna.
  1. Declaració responsable de cada sol·licitant, en el model normalitzat que proporcione el Servei Universitari de Cultura, de complir les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no estar en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la llei 38/2003, General de Subvencions. En el supòsit que les sol·licituds siguen presentades per col·lectius o associacions, haurà d’incorporar la declaració responsable de cadascuna de les persones que hi participen (annex III). Accés a la declaració responsable

 

CONSULTES

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria podran dirigir-la a:

actifest@uv.es