UVCulturaUV Logo del portal

ACTIVA FEST és un concurs destinat a promoure activitats que formen de la programació de festivals amb contingut cultural o artístic organitzades per col·lectius, associacions o a títol individual.

 

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

L’objecte d’aquesta convocatòria és fomentar el desenvolupament d’activitats culturals i artístiques que tinguen com a punt de partida la creativitat i la reflexió critica a través de l’art, i també presentar els espais universitaris com a plataforma dinàmica i oberta als seus interessos.

Els festivals poden desenvolupar-se en qualsevol espai o ubicació de la Comunitat Valenciana, però és necessari que almenys una de les activitats previstes es realitze al Centre Cultural La Nau o en altre espai de la Universitat de València.

Les activitats seleccionades seràn desenvolupades abans del 30 de novembre de 2023, d’acord amb la normativa sociosanitària vigent en aquest moment.

 

Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació del 06/02/2023 al 24/02/2023  [+]

Sol·licitud de participació [+]

Declaració responsable [+]

Instruccions [+]

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses [+]

Resolució nomenament comissió avaluadora [+]

Resolució definitiva d'admesos [+]

Resolució de concessió ajudes Activa Fest III [+]

 

 

PARTICIPANTS

Podràn participar-hi els organitzadors de festivals, tant a títol individual, com en representació d’alguna associació o col.lectiu.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ (Del 06/02/2023 al 24/02/2023)

El termini per a presentar les sol·licituds començarà l’endemà del dia en què es publique l’extracte de la resolució de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acabarà transcorreguts 15 dies hàbils des de la publicació.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total de les ajudes és de 15.000 €. La dotació econòmica per a cada activitat seleccionada no superarà els 3.000 € per projecte. La quantitat econòmica indicada estarà subjecta a les retencions legalment establertes per la legislació fiscal.

 

SOL·LICITUD

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llegiu les BASES de la convocatòria.

La presentació de la sol·licitud es pot fer a través del portal Entreu (seu electrònica de la Universitat de València), s’accedeix mitjançant: certificat digital, sistema cl@ve o nom d’usuari genèric de la Universitat de València (amb el nom d’usuari i la contrasenya de la Universitat de València).

En el supòsit que no s’hi puga accedir pels procediments anteriors, s’hi podrà accedir amb el nom d’usuari de la SEU, per a la qual cosa caldrà sol·licitar l’accés, utilitzant un nom d’usuari, que haurà de ser un correu electrònic i una contrasenya. El sistema posarà a la disposició del sol·licitant un formulari que haurà d’emplenar i enviar a aquest. Uns minuts després el sol·licitant rebrà un correu en què se li demanarà que concloga el procés de donar-se d’alta, activant el compte que haja indicat.

 

En emplenar el formulari d’ENTREU ha de tindre en compte:

    En la pestanya  GENERAL haurà de seleccionar:

    - Tipus d’unitat:  Serveis universitaris i Serveis centrals
    - Òrgan al qual s’adreça: Servei de Cultura Universitària
    - Tramitació desitjada: III Concurs Activa Fest

 

En la pestanya de EXPOSICIÓ I SOL·LICITUD haurà d’escriure:
    - Fets i raons: Publicada la convocatòria del III Concurs Activa Fest
    - Sol·licita: Participar en aquest concurs

 

La sol·licitud haurà d’anar acompanyada amb la documentació següent:

       a. Formulari de la sol·licitud emplenat i signat  (annex II).

  1. Fotocòpia del DNI del sol·licitant. En el cas que es tracte d’un col·lectiu, una fotocòpia dels DNI dels i les participants o el NIF de l’associació.
  1. Ressenya de la trajectòria del Festival i de les entitats col·laboradores.
  1.  Si el projecte és d’un col·lectiu, cal presentar el seu currículum.
  1. Memòria tècnica del projecte amb informació detallada i la documentació complementària que es considere oportuna.
  1. Declaració responsable de cada sol·licitant, en el model normalitzat que proporcione el Servei Universitari de Cultura, de complir les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i de no estar en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la llei 38/2003, General de Subvencions. En el supòsit que les sol·licituds siguen presentades per col·lectius o associacions, haurà d’incorporar la declaració responsable de cadascuna de les persones que hi participen (annex III).

 

CONSULTES

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria podran podeu dirigir-vos a:

convocatoriescultura@uv.es