UVCulturaUV Logo del portal

II CONCURS ACTIVA CULTURA
 
ACTIVA CULTURA és un concurs destinat a estudiants de la Universitat de València, que cursen estudis oficials o propis de grau, màster o doctorat, per a promoure les pràctiques culturals i artístiques com a mitjà d’expressió i crítica social. Les propostes es poden presentar a títol personal o a través de col∙lectius, associacions o agrupacions de persones físiques. 
 
Objecte de la convocatòria
L’objecte d’aquest concurs és fomentar la creativitat i la reflexió crítica a través de l’art, per a la qual cosa se seleccionaran 8 projectes culturals  que es desenvoluparan a qualsevol espai de la Universitat de València, durant l'any 2022.
 
Resolució i bases de la convocatòria. Termini de presentació del 25/05/2022 al 22/09/2022 [+]

Resolució d’ampliació de termini fins al 22 de setembre de 2022 [+]

Sol·licitud de participació [+]

Declaració responsable [+]

Resolució de canvi en la composició de la comissió avaluadora [+]

Resolució de nova ampliació de termini de sol.licituds fins al 31/10/2022 + Ampliació del termini d’execució d’activitats fins el 30/06/2023 [+]

Llista provisional de sol·licituds admeses i excloses [+]

Llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses [+]

Resolució nomenament comissió avaluadora [+]

Resolució de concessió d'ajudes II Activa Cultura [+]

 

 

PARTICIPANTS

Hi poden participar estudiants de la Universitat de València que cursen en el moment de la convocatòria estudis oficials o propis de grau, màster o doctorat. Les propostes es poden presentar a títol personal o a través d'associacions, col·lectius o agrupacions de persones físiques.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ ((Del 25/05/2022 AL 31/10/2022)

El termini per a presentar les sol·licituds començarà l’endemà del dia en què es publique l’extracte de la resolució de la convocatòria del concurs en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) i acabarà transcorreguts 20 dies hàbils des de la publicació.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

L’import total de les ajudes és de 16.000 €. La comissió avaluadora seleccionarà fins a 8 propostes dotades cadascuna de 2.000 € de finançament. El pressupost presentat per la persona sol·licitant ha de ser viable i s’ha d’ajustar estrictament a la quantitat sol·licitada, ja que no se sufragarà cap despesa complementària. La quantitat econòmica indicada estarà subjecta a les retencions legalment establertes per la legislació fiscal.

 

SOL·LICITUD

Abans de presentar la sol·licitud o fer una consulta, llegiu les BASES de la convocatòria.

Les sol·licituds d'aquest concurs s’han de presentar segons els formularis accessibles a través d'ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de València), amb l'usuari i la contrasenya de la Universitat de València. D'igual manera, les sol·licituds també poden ser presentades en paper a través dels registres que regula l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques 

 

A l’hora d’omplir el formulari d'ENTREU, cal seleccionar:

Tipus d'unitat destinatària: Serveis Universitaris i Serveis Centrals.

Nom de la unitat destinatària: Servei de Cultura Universitària.

Grup destinatari: II Concurs Activa Cultura.

 

 La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

  1. El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat i signat (annex II).
  2. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de totes les persones participants. En el cas d'associacions o col·lectius, també és necessari el NIF de l'associació.
  3. Si les sol·licituds són presentades per col·lectius o associacions, cal incorporar el certificat del registre al Cens d'Associacions de la Universitat de València.
  4. Currículum de l'estudiant/a. Si la sol·licitud és presentada per una associació, equip o col·lectiu, cal presentar una memòria de les activitats realitzades.
  5. Declaració responsable de cada una de les persones sol·licitants de l'ajuda, segons model normalitzat proporcionat pel Servei de Cultura Universitària, en el qual s'ha d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i que no s’incorre en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Si les sol·licituds són presentades per col·lectius o associacions, cal incorporar la declaració individual de cada participant. (annex III).

 

CONSULTES

Per a qualsevol consulta relacionada amb la convocatòria podran podeu dirigir-vos a:  

acticult@uv.es