University of Valencia logo Logo Doctoral Programme in Business Management Logo del portal

En les darreres tres dècades la recerca en l'àrea de Direcció d'Empreses s'ha desenvolupat de forma espectacular a nivell mundial, dotant-la clarament d'un caràcter científic que ha permès un progrés molt significatiu en la comprensió de l'empresa i del seu desenvolupament en l'entorn global actual caracteritzat per un alt nivell d'incertesa i dinamisme. De fet, són moltes les revistes científiques, les associacions científiques i els congressos nacionals i internacionals que avui dia estan exclusivament orientades a la investigació en aquest camp.

Així mateix, avui dia, la contribució dels investigadors a la generació i transferència de coneixement sobre la Direcció d'Empreses és un element clau per a la millora contínua de la competitivitat empresarial del nostre entorn socioeconòmic.
Les tendències que estan presents en la realitat soci-econòmica actual, i que previsiblement s'aguditzaran en el futur, en la qual els titulats aplicaran les capacitats adquirides són les següents:

  • Rapidesa i imprevisibilitat dels canvis tecnològics, econòmics i socials.
  • Globalització dels mercats i fragmentació de les cadenes de valor de les empreses.
  • Exigència d'alta qualitat en productes i serveis.
  • El coneixement, la innovació i els recursos humans com a principals actius en la competitivitat de les organitzacions.
  • Necessitat d'un replantejament continu, innovador proactiu i estratègic en l'adreça i organització de les empreses.
  • L'emergència en l'escenari global d'empreses multinacionals de països emergents que trenquen clarament amb els patrons de competitivitat comunament establerts.

Aquestes tendències comporten en l'àmbit de la investigació la necessitat de generar les capacitats necessàries per poder realitzar investigacions que suposen un avanç en el coneixement científic i que donen resposta clara i rigorosa a aquests nous reptes de l'ajust soci-econòmic.

L'evolució de la ciència i el coneixement en aquesta àrea d'investigació, i les problemàtiques plantejades actualment en el marc de la Direcció d'Empreses, requereixen d'investigadors amb una preparació acurada i actual. És ineludible, doncs, per la Universitat de València, assumir la formació de doctors en un camp clarament generador d'investigació, de llarg recorregut, i completament integrat amb un vessant més pràctic.

El valor que els nostres investigadors poden aportar a aquesta realitat se sustentarà en una visió de la problemàtica empresarial crítica, àmplia i orientada al llarg termini, i un plantejament multidisciplinar que integrarà models i teories orientats a resoldre problemes des d'una doble perspectiva: l'acadèmica i la directiva. De fet, l'actual Pla d'Investigació de R+D+I considera fonamental la investigació orientada a la transmissió de coneixement a l'empresa. A més, el VII programa marc de la UE considera com a eixos centrals de les línies d'investigació els aspectes socioeconòmics.

La demanda potencial del nostre doctorat no només se circumscriu a l'estat espanyol, sinó que, donada la nostra experiència a Llatinoamèrica, després d'haver impartit en successives edicions el programa a Costa Rica i Colòmbia, ens fan candidats a tenir una elevada demanda en aquests països. L'èxit del nostre programa en aquestes edicions, la creixent necessitat de doctors que existeix a Llatinoamèrica, la millor relació qualitat/preu dels nostres projectes respecte a països competidors, bé en preus (respecte a USA o Canadà), o bé en prestigi (respecte a Xile o Mèxic), i l'alta afinitat cultural i lingüística en aquests entorns avalen les nostres previsions sobre la potencial demanda.
Per tant, el doctorat en direcció d'empreses pretén donar resposta a l'elevada demanda formativa i interès social en la realitat empresarial actual, així com constituir-se en un pont d'investigació entre Europa i Llatinoamèrica.

Per a un efectiu acompliment del programa i l'obtenció de sinergies amb altres programes de la Universitat de València, aquest s'integrarà a l'Escola Doctoral corresponent a les seues àrees afins. El doctorat també contempla la possibilitat de donar resposta als estudiants que demanden una dedicació a temps parcial.

El Doctorat en Direcció d'Empreses està dissenyat de tal forma que és compatible amb la dedicació a temps parcial dels estudiants que compten amb terminis diferents per a la defensa de la tesi doctoral, d'acord amb el reglament corresponent aprovat per la Universitat de València (ACGUV 266/2011). Els requisits d'accés seran els mateixos, però s'exigirà una carta de justificació de les raons que s'aporten per sol·licitar aquest tipus de dedicació. Les raons hauran de ser considerades suficients per la comissió acadèmica (p.e. ser treballador en actiu en a l'àmbit acadèmic o professional). El nombre de places reservades a estudiants a temps parcial serà de 5.