Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

Perfil d'Ingrés Recomanat

El perfil general recomanat d'ingrés al Doctorat en Didàctiques Específiques es correspon amb estudiants que han obtingut el títol del Màster en Recerca en Didàctiques Específiques o un altre màster oficial que proporcioni una formació equivalent, amb les competències necessàries per abordar tasques de recerca amb supervisió d'experts especialistes en una de les didàctiques específiques, que tinguin interès per aprofundir la seva formació investigadora en una de les didàctiques específiques, i que s'impliquin en el disseny i desenvolupament d'un projecte de recerca. A més, han de tenir un bon nivell de comprensió lectora de l'anglès (almenys equivalent al nivell B1), capacitat de treball i temps suficient per dedicar al desarrolo del seu projecte de tesi.

Criteris Específics d'Admissió

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) és l'encarregada d'interpretar i aplicar els criteris d'admissió especificats en el Pla d'Estudis del doctorat. Per a això, la CAD tindrà en compte l'establert en el Reial decret 99/2011, el Reglament d'Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de València i el Pla d'Estudis del doctorat, en particular respecte de sol·licitants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat. La CAD valorarà els mèrits de cada sol·licitant atenent als criteris exposats a continuació, podent realitzar entrevistes personals i/o totes aquelles proves que estimi convenient per valorar i prioritzar, si és necessari, les sol·licituds.

Els estudiants que compleixin els requisits generals d'accés (secció 2) podran ser admesos al Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques si compleixen algun dels requisits RE1 a RE4 següents i, a més, compleixen tots els requisits RE5 i RE6, referits sempre a la didàctica específica en la qual l'estudiant desitja especialitzar-se.

  • RE 1 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió del títol del Master Universitari en Recerca en Didàctiques Específiques per
la Universitat de València (Estudi General) o d'un màster universitari oficial d'una altra universitat espanyola que proporcioni una formació investigadora equivalent a l'anterior.
  • RE 2 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió del Diploma d'Estudis Avançats (DEA) –obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98– o de la Suficiència Investigadora –segons el regulat pel RD 185/85– obtinguts en un programa de doctorat especialitzat en la didàctica específica corresponent.
  • RE 3 (perfil idoni d'accés). Estar en possessió d'un títol de postgrau universitari oficial de caràcter investigador d'algun país pertanyent o aliè a l'EEES que proporcioni una formació equivalent a la del màster esmentat en el requisit RE1 i que faculti al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat.
  • RE 4 (altres perfils d'accés). Estar en possessió d'un títol de màster universitari oficial, del DEA, de la Suficiència Investigadora o d'un títol de postgrau universitari oficial d'un país pertanyent o aliè a l'EEES que faculti al país expedidor per a l'accés a estudis de doctorat diferents dels esmentats en els requisits RE1 a RE3. Els aspirants amb aquest perfil han de presentar documentació que justifiqui que posseeixen els coneixements disciplinessis de nivell de grau necessaris per poder desenvolupar les activitats investigadores pròpies de la didàctica específica triada. La CAD estudiarà de manera individualitzada cada sol·licitud d'admissió i valorarà la necessitat que cada sol·licitant cursi determinats complements de formació investigadora específica en el Màster Universitari en Recerca en Didàctiques Específiques per la Universitat de València.
  • RE 5 (requisit per a tots els perfils d'accés). Realitzar un pla de recerca una vegada matriculat. 
  • RE 6 (requisit per a tots els perfils d'accés). Posseir un nivell de comprensió lectora de l'anglès equivalent a l'exigit per obtenir el nivell B1 en aquest idioma. Els aspirants que no posseeixin cap certificat o diploma de posseir el nivell B1 o superior d'anglès, podran realitzar una prova interna del programa de doctorat per superar aquest requisit.