Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Didàctiques Específiques Logo del portal

En elaborar la proposta d'admissió d'estudiants al programa de doctorat, la CAD tindrà en compte la quantitat de doctors de cada àrea de didàctica específica amb disponibilitat per atendre les activitats de tutorización o adreça de noves tesis doctorals, d'acord amb l'indicat en l'article 13.1.a de el Reglament d'Estudis Oficials de Postgrau de la Universitat de València. El nombre de places ofertes per a cada àrea de didàctica específica podrà variar anualment en funció de tal disponibilitat.

La CAD elaborarà la proposta d'admissió de nous estudiants després de valorar els mèrits al·legats en les sol·licituds que compleixin els requisits d'accés indicats en les seccions anteriors d'aquesta pàgina, sobre la base dels següents criteris, sempre referits a la
didàctica específica corresponent:

  • A 1. Proposta de tema de recerca presentada (30%): Qualitat de la proposta presentada i adequació a les línies de recerca de la didàctica específica corresponent desenvolupades a la Universitat de València.
  • A 2. Activitat investigadora (20%): Gaudi d'alguna beca de formació de personal investigador (FPU, FPI o equivalents). Participació en projectes de recerca competitius i grau de vinculació d'aquests projectes de recerca amb les línies de recerca de la didàctica específica corresponent desenvolupades en la Universitat de València.
  • A 3. Publicacions de recerca (20%): Autoria d'articles, llibres, capítols, comunicacions a congressos, etc.
  • A 4. Expedient acadèmic de postgrau (15%): Qualificacions obtingudes en els cursos del màster o programa de doctorat al·legats. En el cas
de disposar del Diploma d'Estudis Avançats o de la Suficiència Investigadora es presentaran també les qualificacions dels cursos de doctorat
realitzats i s'atendrà a les qualificacions obtingudes en els mateixos.
  • A 5. Expressió d'interès (15%): Interès mostrat per la recerca en la didàctica específica corresponent, expressat mitjançant una declaració
escrita presentada en fer la preinscripció i, si la CAD ho considera necessari, en una entrevista personal.
Tots els mèrits al·legats hauran d'estar acreditats documentalment. Els mèrits no acreditats dintre del termini i en la forma escaient no seran tinguts
en compte per la CAD.

Tots els mèrits al·legats hauran de ser acreditats documentalment. Els mèrits no justificats dintre del termini i en la forma escaient no seran tinguts en compte.