Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Guies per als doctorands i doctorandes:

Guies per a les Comissions Acadèmiques:

Impresos d'índole acadèmica:

Impresos per a tràmits administratius:

Premis Extraordinaris: impresos per a emplenar i adjuntar al formulari telemàtic.

Declaració d'equivalència al títol de doctor: