Logo UVLogo USDoctorat en Psicologia dels Recursos Humans Logo del portal

Règim de jurídic i/o contractual que regula la relació del doctorand amb la Universitat i compromís signat entre el doctorand, la Universitat i el Director i tutor.

Durant el primer mes, el doctorand signa un compromís documental amb la Universitat, el seu director i tutor en el qual s'estableixen les obligacions per ambdues parts i el doctorand es compromet, en altres aspectes a: fer un bon ús dels recursos que la Universitat posa a la seua disposició per a la realització del doctorat, a respectar la confidencialitat en les dades de recerca, a respectar les normes i procediments i a desenvolupar comportaments ètics en la productivitat científica (no plagi, etc.) i a utilitzar d'acord amb les normes i procediments la informació, bases de dades etc. desenvolupats pels equips de recerca de la Universitat.

Procediment d'assignació de tutor/director de tesi i de canvi d'assignació de tutor o director

L'article 11.4 del RD 99/2011 estableix que en el termini de 6 mesos, la comissió acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand un director de tesi, “amb experiència investigadora acreditada”. Les normatives de la Universitat de València (Reglament d'estudis de Postgrau 29/11/2011) i de la Universitat de Sevilla (Normativa d'estudis de doctorat 7.2/CG 17/06/11) arrepleguen i precisen aquests requisits.

La CA analitza les preferències del doctorand i les possibilitats que té cada línia d'admetre nous doctorands. En funció d'açò se situa a cada doctorand en una línia i s'assigna un tutor i director.

Durant el primer any, doctorant i director preparen el Pla de Recerca que el doctorand haurà de presentar a la Comissió Acadèmica (CA) per a la seua avaluació al final del seu primer any.

En cas que el doctorand o el director plantejaren la modificació en l'assignació del Director, hauran de sol·licitar-ho a la CA mitjançant un document en què es raonen els motius d'aqueixa modificació i, si escau, les recomanacions o propostes, per a la reassignació de director. Aquesta sol·licitud serà considerada per la CA que podrà demanar informació addicional o entrevistar a les persones implicades i posteriorment resoldrà, motivant i raonant la seua decisió. La Comissió haurà de resoldre en un termini màxim de tres mesos després de presentar-se la sol·licitud.

Procediment utilitzat per al control del registre d'activitats de cada doctorand i la certificació de les seues dades

Quan l'estudiant es matricula, la universitat formalitza el Document d'Activitats del Doctorant (DAD). Es pretén que tots els estudiants del programa utilitzen el mateix registre electrònic o almenys que les dades es puguen exportar d'un a un altre per a realitzar explotacions i informes de gestió conjuntes.

El director de la tesi, a la vista del DAD i del resum que el doctorand elabora per a presentar-ho en les Jornades Anuals de Presentació de Resultats (JAPR), emetrà un informe anual per a la CA en el qual valore a través de l'anàlisi d'aquest document, si el desenvolupament de la tesi ha sigut o no positiu, en funció que s'hagen aconseguit els objectius proposats. La CA tindrà en compte l'informe del director i en cas de dubte, analitzarà detalladament el document d'activitats, contrastant-ho amb els objectius i resultats presentats en el Pla de recerca del doctorand.

Procediment per a la valoració anual dels progressos realitzats d'acord amb el Pla de recerca i el registre d'activitats del doctorand.

Per a procedir a l'avaluació del Pla de recerca la CA tindrà en compte diversos documents:

  • L'informe d'avaluació emès pel director/és de la tesi.
  • L'informe elaborat per un professor estranger.
  • El feedback d'un “ponent” de la pròpia CA.

Els criteris d'avaluació s'estableixen en funció de les competències establides en el programa i els que es tenen en compte per a revisar un projecte de recerca, en les convocatòries competitives.

Sobre la base de tots els aspectes analitzats, la CA elaborarà un informe i adoptarà la decisió d'inscriure amb aqueix projecte la tesi doctoral. En cas que la decisió no siga favorable, es motivarà la decisió i s'oferiran recomanacions i indicacions per a millorar o replantejar el projecte.

Tenint en compte el Pla de Recerca del Doctorand i a partir del mateix, el Doctorand realitzarà un informe anual dels progressos realitzats en la realització d'aquest pla i elaborarà la proposta de treball per a l'any següent. Aquests documents es prepararan per a ser presentats en cada Jornada Anual de Presentació de Resultats, seguint el procés que ja s'ha descrit anteriorment.

Aqueixos documents juntament amb els corresponents informes del director, el “discussant” avaluador d'aqueix treball en la Jornada seran rebuts per la CA per a l'avaluació anual del Doctorat. La CA podrà sol·licitar evidències documentals de les activitats descrites en el DAD i resumides en l'informe de progrés anual.

Tenint en compte l'estadi en el qual es trobe el doctorand, l'avaluació de la CA serà primordialment formativa (amb comentaris que ajuden al doctorand a avançar en la qualitat del seu treball), formativa o de procés (en el qual ja s'avaluen els apartats presentats, però encara està orientada a la millora de la seua qualitat) i integradora o de resultat, ja al final del tercer any, en la qual es tracta d'avaluar el resultat final i donar el vistiplau a la defensa de la tesi doctoral.

En tots els casos, la CA haurà de determinar el sentit global positiu o negatiu de l'avaluació que realitza. Com estableix el RD99/2011, en cas de “avaluació negativa, que serà degudament motivada, el doctorand haurà de ser de nou avaluat en el termini de sis mesos, a l'efecte dels quals elaborarà un nou Pla de recerca. En el supòsit de produir-se nova avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa”.

Previsió d'estades dels doctorands en altres centres, co-tuteles i mencions europeus.

Respecte a les estades del doctorand en altres universitats o centres de recerca, aquest programa té com a norma que tots els doctorands tinguen l'estada mínima necessària per a poder aconseguir l'Menció Internacional de doctorat. Per a açò el doctorand ha d'estar com a mínim 3 mesos en una altra universitat. El nostre programa promou i recolza les sol·licituds de mobilitat i les convocatòries de beques pertinents. El centre receptor se cerca en funció de la temàtica de la tesi doctoral, aprofitant les relacions internacionals que es mantenen amb altres equips de recerca capdavanters en l'àrea de coneixement.

L'estada es formalitza amb un Acord de Col·laboració que s'estableix entre l'òrgan responsable del programa i el de la universitat que rep al doctorand. A més la universitat receptora proporcionarà al doctorant el seu certificat d'estada.