Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

 Aquesta és la relació de les normatives estatals que regulen els títols oficials:

 • Reial decret 22/2015, de 23 de gener, pel qual s'estableixen els requisits d'expedició del Suplement Europeu als títols regulats en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i es modifica el Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior.
 • Reial Decret 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau. 
 • Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.
 • Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris. 
 • Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajudes a l'estudi personalitzades.
 • Reial Decret 1791/2010, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
 • Reial Decret 1892/2008, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitàries oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 
 • Orde EDU/3242/2010, de 9 de desembre, per la qual es determina el contingut de la fase específica de la prova d’accés a la universitat que podran realitzar aquelles persones que estiguen en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, de tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior i  equivalents.
 • Orde EDU/520/2011, de 7 de març, per la qual es modifica l’Orde EDU/1603/2009, de 10 de juny, per la qual s’estableixen equivalències amb els títols de graduat en Educació Secundària Obligatòria i de Batxiller regulats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. 
 • Reial Decret 1497/1987, de 27 de noviembre, per les quals s’estableixen les directrius generals comuns dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Reial Decret 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició de títols universitaris oficials.
 • Reial Decret 1044/2003, d’1 d’agost, pel qual s’estableix el procediment per a l’expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol
 • Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • Reial Decret 1393/2007, pel qual s’estableix l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials.