Logo de la Universitat de València Logo Facultat d'Economia Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Departament d'Anàlisi Econòmica

Edif.Departamental, 3P10
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València

(34) 96 382 82 46

dep.analisi.economica@uv.es

http://www.uv.es/anaeco

Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Edif.Departamental, 1P09
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 83 12

comercializacion.investigacion.mercados@uv.es

http://www.uv.es/marketing

Departament de Comptabilitat Edif.Departamental, 4P06
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 82 80

dpto.comptabilitat@uv.es

http://www.uv.es/comptabilitat

Departament de Direcció d'Empreses "Juan José Renau Piqueras"

Edif.Departamental, 1P09
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València

(34) 96 382 83 12

dep.direccio.empreses@uv.es

http://www.uv.es/diremp

Departament d'Economia Aplicada Edif.Departamental, 2P10
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 84 28

dep.economia.aplicada@uv.es

http://www.uv.es/ecoapli

Departament d'Economia Financera i Actuarial Edif.Departamental, 5P16
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 83 69

dep.economia.financera@uv.es

http://www.uv.es/ecofin

Departament d'Estructura Econòmica (Economia Aplicada II) Edif.Departamental, 4P15
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 83 49

dep.estructura.economica@uv.es

http://www.uv.es/estrecon

Departament de Finances Empresarials Edif.Departamental, 5P16
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 83 69

dep.finances.empresarials@uv.es

http://www.uv.es/finanempr

Departament de Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa Edif.Departamental, 5P16
Av. dels Tarongers, s/n
46022  València
(34) 96 382 83 69

dep.mat.economica-empresarial@uv.es

http://www.uv.es/eio