Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

Es poden reconèixer com a crèdits optatius de la titulació, fins un màxim de 6, per participació dels estudiants en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, conforme preveu l’article 46.2.i) del Reial Decret 1393/2007.

  Propostes d'activitats

En el procés d'adaptació als estudis de grau dels estudiants procedents dels plans d'estudi elaborats d'acord amb el RD 1497/1987, es podran reconèixer com a crèdits de participació en activitats universitàries els crèdits de lliure elecció que s’hagen cursat, fins a un màxim de 6 crèdits ECTS.

Sol·licitud d’ incorporació de crèdits per la participació en activitats universitàries:

L'estudiant pot sol·licitar a la secretaria de la Facultat de Farmàcia, de forma conjunta i en el curs en què es matricule de tots els crèdits que li queden per finalitzar els estudis, el reconeixement d’un màxim de 6 crèdits optatius ECTS.

Cal presentar els certificats o diplomes acreditatius de les activitats realitzades.

El cost de la incorporació en l'expedient dels crèdits reconeguts per aquestes activitats serà el que estableix el decret de taxes que publica anualment la Generalitat Valenciana.

Aquest crèdits s’incorporaran a l'expedient de l'estudiant com a “Reconeixement de crèdits per participació en activitats universitàries, la seua qualificació serà Apte i no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient.

Reglament de reconeixement acadèmic per la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació