Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Logo del portal

Informació general del Treball Fi de Grau

El Treball Fi de Grau consisteix en el desenvolupament autònom per part de l’estudiant d’un projecte sota la direcció d’un professor tutor, que pot contenir una part experimental si ho requereix el tema proposat i la realització del qual té la finalitat d’afavorir que l’estudiant integre les ensenyances rebudes durant els estudis i assegurar l’adquisició de les competències pròpies de la titulació.

La matrícula en aquesta assignatura es condiciona a haver aprovat almenys 210 crèdits bàsics i obligatoris en el Grau en Farmàcia i 160 crèdits bàsics i obligatoris en els Graus en Nutrició Humana i Dietètica, en Ciència i Tecnologia dels Aliments i en Ciències Gastronòmiques. En el Programa de Doble Grau serà necessari tindre superats 300 crèdits.

Per a la presentació del treball de fi de grau és indispensable haver aprovat totes les assignatures, tant bàsiques i obligatòries com optatives.

L’avaluació serà feta per una Comissió nomenada a l’efecte per la Junta de Centre, per a cada curs acadèmic, i serà el resultat de l’informe del tutor, de la qualitat científica, de la claredat expositiva, tant escrita com oral, i de la capacitat de debat i defensa de la memòria.

La matrícula del TFG es realitzarà en el període ordinari amb la resta d’assignatures del pla d’estudis del títol de grau, i donarà dret a dues convocatòries oficials en el curs acadèmic.
Els centres podran obrir un segon període de matricula del TFG al finalitzar la primera convocatòria de exàmens per aquells estudiants que, en el moment de la matrícula ordinària, no complien els requisits establerts en el corresponents plans d’estudi. Aquesta matrícula donarà dret a dues convocatòries en el curs acadèmic.

Reglament del Treball Fi de Grau de la Universitat de València