Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació Logo del portal

Un cop superats els estudis universitaris conduents a l’obtenció d’una determinada titulació oficial, la persona interessada podrà sol.licitar l’expedició del corresponent títol.

Per accedir a la sol·licitud de títol electrònica clica ací.

Recollida del títol

El títol es recollirà a la secretaria del centre d’estudis.

Taxes

Les taxes son fixades anualment mitjançant Decret del Consell.

Normativa aplicable

Nivell del “Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES)” de les titulacions de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.

 

Sol·licitud i recollida de títols a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, i altres tràmits

 1. Dipòsit del títol
 2. Recollida del títol
 3. Duplicats
 4. Còpia electrònica autèntica
 5. Acreditació de títols espanyols per a a l'exercici de les professions regulades per la Directiva 2005/36/CE a l'efecte del seu exercici en un altre país de la Unió Europea
 6. Certificat Correspondència entre Títols Universitaris Oficials ('pre-Bolonya') i nivells 'MECES´

 

1. Dipòsit del títol.

La sol·licitud del títol es realitza a través de la seu electrònica UV accedint al tràmit “Sol·licitud de Títol Universitari i SET”. Per poder realitzar la tramitació únicament s'admet la identificació com a “usuari de la Universitat”.

A banda de tindre superats els crédits necessaris per a la obtenció del títo oficial, per a la tramitació del mateix és necessari tindre pagada totalment la matrícula.

La data de dipòsit i expedició del títol serà la data del pagament de la taxa d'expedició del títol.

IMPORTANT. El nom i els cognoms que s'imprimiran en el títol seran els que consten en el document nacional d'identitat (DNI) o en el passaport en cas de persones estrangeres. Si el seu DNI no té el seu nom correctament escrit haurà d'acompanyar a la sol·licitud la seua Partida de naixement o resolució judicial.

L'accentuació del nom i cognoms que apareixerà en el títol serà la que figure en la sol·licitud, per la qual cosa s'han d'escriure correctament.

 

Enquesta de satisfacció de titulats/des: Els estudiants, quan realitzen el dipòsit del títol, podran valorar la titulació cursada mitjançant l'enquesta de satisfacció disponible en el tràmit de sol·licitud de títol de la seu electrònica UV.

 

2. Recollida del títol.

Rebut el títol i SET a la secretaria de la Facultat de Farmàcia, s'avisarà a l'interessat per correu electrònic indicant-li la posada a disposició d'una comunicació a la Seu Electrònica UV i que es podrà consultar accedint a "els meus tràmits - notificacions" .

La retirada del títol haurà de fer-se en la secretaria de la Facultatdemanant cita prèvia:

 • Per la persona interessada, presentat el seu DNI (passaport o NIE en cas d'estrangers).
 • Per persona autoritzada mitjançant poder notarial expedit expressament per a la retirada del títol universitari oficial (la persona autoritzada haurà de presentar a més del poder notarial el seu DNI, NIE o passaport).

En cas de residir fora de la província de València es pot sol·licitar, previ el pagament de la corresponent taxa, la remissió del títol a la Delegació o Subdelegació del Govern o Oficina Consular espanyola més propera al lloc de residència, per a ser arreplegat allí amb les mateixes condicions indicades en el paràgraf anterior.

Aquesta sol·licitud ha de fer-se:

 • Mitjançant instància ordinària lliurada en la secretaria de la Facultat de Farmàcia o per correu electrònic a fac.farmacia@uv.es.
 • Ha d'indicar-se l'adreça completa de la Delegació/Subdelegació del Govern o Oficina Consular.
 • S'ha d'adjuntar fotocòpia del DNI, NIE o passaport.
 • Es lliurarà a l'interessat el rebut per a l'abonament de les taxes d'enviament i una vegada rebut en la secretaria el justificant del pagament d'aquestes taxes es procedirà a la remissió del títol.

 

3. Duplicats.

Duplicat per deterioració de l'original o per rectificació de dades (canvi de nom i/o cognoms, canvi de nacionalitat, etc.)

S'ha de sol·licitar en la secretaria de la Facultat amb la següent documentació:

 • Instància ordinària sol·licitant el duplicat del títol.
 • Fotocopia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 • Documentació, si escau, que justifique els canvis que motiven el duplicat.
 • Títol original
 • Justificant del pagament del rebut per les taxes corresponents que s'expedirà per la secretaria, excepte en els casos en què el motiu de la rectificació siga imputable a l'Administració.

 

Duplicat per extraviament o destrucció del títol universitari:

Requereix la prèvia publicació d'un anunci en el BOE, amb càrrec a la persona interessada.

De la tramitació de l'anunci i del posterior duplicat del títol s'encarrega la secretaria prèvia sol·licitud per part de la persona interessada, acompanyada del DNI, NIE o passaport en vigor, presentada:

Des de la secretaria es facilitarà l'imprès de liquidació de les taxes per a la publicació de l'anunci en el BOE perquè, una vegada efectuat el pagament, es remeta a la secretaria de la Facultat l'imprès de justificació d'abonament en el qual conste el nombre de referència atorgat pel banc (NRC).

Transcorreguts 30 dies hàbils des de la publicació en el BOE, es remetrà a la persona interessada la taxa corresponent a l'expedició duplicat de títol. Rebut el justificant de pagament d'aquesta taxa en secretaria, es procedirà a l'expedició del duplicat.