Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Farmàcia Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon/Fax Correu electrònic/Web
Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia Av.Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot. València
9635 44912/ 44298
9635 44911/ 44769
www.uv.es/farmitecpara
dpto.farmacia.tec.farmaceutica.parasitologia@uv.es
Farmacologia Av. Vicent Andrés Estelles, s/n
46100 Burjassot. València
9635 44947
9635 44943
www.uv.es/farmacologia
dep.farmacologia@uv.es
Medicina Preventiva i Salut Pública, Ciències de l'Alimentació, Toxicologia i Medicina Legal Av. Vicent Andrés Estellés, s/n
46100 Burjassot. València
9635 44959
9635 44954
www.uv.es/medprevent
dep.medicina.preventiva@uv.es