Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Fisioteràpia Logo del portal

La Comissió Acadèmica de Títol organitza la docència i garanteix la coherència acadèmica de la titulació.
Són funcions de la comissió acadèmica de títol:

  1. Elaborar la proposta d'organització del curs acadèmic, tenint en compte els criteris establerts per la Junta de Govern i les propostes dels departaments.
  2. Coordinar i supervisar la programació docent dels departaments implicats.
  3. Preparar i difondre la documentació necessària d'orientació i informació als estudiants, per als itineraris curriculars, matèries optatives i de lliure elecció.
  4. Elaborar la proposta d'horaris i d'assignació d'espais.

Funcions

Composició

Està format per:

President

El/la director/a o persona en qui delegue.

Representants del PDI:

  • 12 representants del Departament
  • 1 representant del Departament

Representants dels estudiants:

  • 8 estudiants a proposta del ADR de la Facultat