Logo de la Universitat de València Logo Gerència Logo del portal

Gerència dicta la Instrucció 5/2023 sobre les operacions de tancament de la comptabilitat

  • 8 de novembre de 2023
Image de la noticia

La Gerència de la Universitat de València (UV) ha dictat la Instrucció 5/2023 sobre les operacions de tancament de la comptabilitat de l'exercici 2023, que regula les operacions de tancament de l'exercici 2023 relatives a la comptabilitat del pressupost de despeses, ingressos i operacions no pressupostàries de la UV.

La instrucció fixa, entre altres, els terminis per a la tramitació dels procediments comptables, i en aquest sentit, pel que fa als terminis generals d'expedients de despeses de contractació menor, estableix que les comandes de béns i les prestacions de servei a executar en l'exercici 2023 es realitzaran fins a l’1 de desembre de 2023. Les persones responsables de les comandes hauran de presentar en les unitats de gestió fins al 15 de desembre de 2023 les factures conformades i la resta de documentació requerida dels expedients de despeses, a fi de garantir la seua comptabilització amb càrrec al pressupost de 2023.
Sense perjudici de l’anterior, totes les factures amb data d'emissió de l'exercici 2023, d'entrada en la UV fins al 12 de gener de 2024 i que es conformen fins a aquesta data, es comptabilitzaran almenys fins a la fase de reconeixement de l'obligació (fase O) i, preferiblement, fins a la fase de proposta de pagament (fase K) amb càrrec al pressupost del 2023.

Fons finalistes justificables

En relació als expedients de despeses finançades amb fons finalistes justificables, les unitats de gestió donaran prioritat a la tramitació d'aquells documents, derivats de despeses finançades amb fons finalistes susceptibles de justificació davant tercers que hagen de tindre les seues despeses comptabilitzades fins a la fase reconeixement d'obligacions (fase O) o efectivament pagades (fase T) en l’exercici 2023.

Fons de caixa fixa i a justificar

Sobre els expedients de despeses relatives als fons de caixa fixa i a justificar, el 22 de desembre de 2023 serà l'últim dia hàbil per a efectuar pagaments amb càrrec a caixa fixa, havent de finalitzar-se la seua comptabilització fins al 29 de desembre de 2023. La conciliació dels comptes de caixa fixa a 31 de desembre de 2023 s’enviarà al Servei de Comptabilitat i Pressupost (SCP) fins al 12 de gener de 2024.
Les bestretes de caixa fixa hauran de quedar íntegrament justificades en les unitats de gestió fins al 15 de desembre de 2023, bé amb les justificacions de pagament corresponents, bé amb el reintegrament pels fons entregats i no justificats. No es tramitaran bestretes de caixa fixa des d’aquesta data.
Si circumstàncies excepcionals impedeixen la justificació en termini de les despeses per a la seua comptabilització en l'exercici 2023, es faran constar les causes en la documentació justificativa de la conciliació a 31 de desembre. En cap cas s'acceptaran excepcions en projectes justificables.
Sobre els pagaments a justificar, la documentació justificativa dels expedients s’haurà de presentar al SCP fins al 15 de desembre de 2023. El SCP no efectuarà lliuraments de pagaments a justificar que no puguen ser justificats abans d'aquesta data.

La instrucció detalla també els expedients de despeses de pagament per nòmina, els de beques, ajudes i premis, de béns inventariables, de compensacions internes, de contractació administrativa centralitzats, de despeses amb pagament a l’estranger, comptes corrents autoritzats per a la gestió de congressos, comptabilització d'autoritzacions i compromisos de despesa, la revisió de despeses pendents de pagament d'exercicis tancats, l'emissió de factures d'ingressos, i els canvis d’imputació.