Universitat de ValènciaFacultat d'Infermeria Logo del portal

.
.
.
.
.

Matrícula nou ingrés curs 2021/2022

  • 19 de juliol de 2021
Matrícula  nou ingrés

Informació per l'alumnat de nou ingrés en el Grau en Infermeria i en el Grau en Podologia

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

Dia i hora de matrícula:  La matrícula es realitzarà online del19 (a partir de les 12) al 29 de juliol.  A cada estudiant se li assigna un dia i hora concrets, en funció de la qualificació obtinguda per cada quota d'admissió.

La matrícula es formalitza online el dia i hora assignats,  mitjançant la aplicació de matrícula "Nou ingrés al Grau". És convenient que et familiaritzes amb aquesta aplicació abans d'anar a matricular-te, consultant el Manual d’ajuda de matrícula.

En finalitzar la matrícula, obtindràs un usuari i una contrasenya perquè pugues accedir als serveis online de la Universitat: correu electrònic,  aula virtual, seu electrònica, etc.

La confirmació de la matrícula realitzada es notificarà al compte de correu de la Universitat.

La documentació requerida es podrà entregar per Entreu (seu electrònica de la Universita de València)

 

GRUPS I HORARIS

En el Grau en Podologia s'ofereixen 60 places en un únic grup.

En el Grau en Infermeria a València s'ofereixen 260 places distribuïdes en 4 grups:

    - GRUP A: matins, valencià

    - GRUP B: vesprades, valencià

    - GRUP C: matins, castellà (Hospital General)

    - GRUP D: vesprades, castellà

Al campus d'Ontinyent s'ofereixen 65 places del Grau en Infermeria, en un únic grup que s'impartirà a les vesprades i en valencià.

Consulteu els diferents horaris que garanteixen poder assistir a totes les classes sense solapament d'assignatures. Prepareu-vos diverses alternatives, el nombre de places és limitat i pot succeir que l'horari que hages triat com a primera opció no siga possible. Horaris i recomanacions de matrícula

CANVIS DE GRUP: pendent de publicar

PAGAMENT, TAXES I EXEMPCIONS

Pagament de la matrícula: Es podrà abonar en un, dos o huit terminis. Les modalitats de pagament són: domiciliació bancària i pagament amb targeta mitjançant la plataforma en línia de la UV.

L'impagament de la matrícula comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret a reintegrament i amb anul·lació de les qualificacions que s’hagen obtingut.

 L'import de la matrícula s'estableix cada any per la Generalitat Valenciana en funció del nombre de crèdits, el grau d'experimentalitat i altres taxes administratives.

Les exempcions i bonificacions són:

  -  Beques

  -  Matrícula d'honor en 2ª de Batxillerat/premi extraordinari de Batxillerat

  - Família nombrosa i monoparental

  - Víctimes de bandes armades i elements terroristes

  - Víctimes d'actes de violència de gènere

  - Estudiantat amb discapacitat

  - Estudiantat que haja estat subjecte al sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat.

  - Estudiantat que estiga en situació d'exclusió social.

  Més informació

ASPECTES GENERALS

Matrícula i Règim de dedicació:

El règim de dedicació és, amb caràcter general, a temps complet. Es podrà sol·licitar la dedicació parcial per causes justificades a través de la seu electrònica ENTREU, del 22 de juliol al 13 de setembre.

Límits de la matrícula:

  - Estudiants a temps complet: mínim de 36 i màxim de 72 crèdits matriculats.

  - Estudiants a temps parcial: mínim de 24 i màxim de 36 crèdits matriculats.

Permanència: Els estudiants de nou ingrés que no superen almenys 12 crèdits no es podran matricular en la mateixa titulació els dos cursos acadèmics següents.

Més informació

Anul·lació de matrícula: Pot sol·licitar-se, dins dels terminis establerts, l'anul·lació total o parcial de la matrícula sempre que existisquen causes de força major sobrevinguda. La devolució de taxes només procedirà quan se sol·licite abans del 31 de desembre. Més informació

Carnet universitari: S'ha d'acudir a un dels punts d'impressió instantània de carnet. Consulta els punts d'impressió i els seus horaris

Reconeixement/Transferència de crèdits (convalidacions):  Es podrà sol·licitar en el període de matrícula per la Seu electrònica.

Documentació: certificat de qualificacions, pla d'estudis i programa de les assignatures si escau.

Consulta el quadre orientatiu de reconeixement de crèdits.

ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS

El pagament del segur escolar s'inclou en el rebut de matrícula. És obligatori per als menors de 28 anys. No podran fer ús d'aquest segur aquells estudiants majors de 28 anys o titulars de cartilla de la Seguretat Social.

La UV ofereix cursos d'anglès i valencià

Unitat per a la integració de persones amb discapacitat:  www.uv.es/upd  -  updestudiantes@uv.es

 

LES CLASSES COMENCEN EL 13 DE SETEMBRE

 

 

 

LLISTES D'ESPERA

Una vegada coneguts els resultats, si no has sigut admès/a en la primera opció de titulació que vas sol·licitar, se t'adjudica un número d'ordre en la llista d'espera.

Les llistes d'espera no són presencials. Si estàs en llista d'espera i t'interessa obtindre plaça, has d'accedir al portal web de la Universitat de València i confirmar en cadascuna de les titulacions en les quals estàs en llista d'espera el teu interès per continuar en ella, així podràs participar en les adjudicacions de plaça de la següent crida.

Les adjudicacions de plaça es realitzaran en tres crides que es publicaran en la web de la Universitat  els dies 26 i 29 de julio, i 2 de setembre.

Avís: En cas que no realitzes aquesta confirmació, el programa t'exclourà automàticament dels llistats, amb la qual cosa, perdràs l'opció de ser admès/a en aqueixa titulació, i RECORDA: has de confirmar per a cadascun de les crides el teu desig de continuar en llistes d'espera.

En cas d'admissió, la matrícula es realitzarà online, mitjançant la aplicació de matrícula "Nou ingrés al Grau":

  - Crida 26 de juliol – Matrícula 27 i 28 de juliol

  - Crida  29 de juliol – Matrícula 30 de juliol i 1 de setembre

  - Crida 2 de setembre – Matrícula 3 de setembre

Més informació