Logo de la Universitat de València Logo Màster en Bioestadística Logo del portal

Objectius del màster

L'objectiu general del Màster en Bioestadística, és el de complementar la formació estadística aplicada dels llicenciats/es i graduats/es provinents de disciplines dispars relacionades amb Ciències de la Salut i de la Vida, capacitant-los per a la resolució de problemes a partir d'informació empírica més o menys complexa i/o completa, des del treball col·laboratiu en equips multidisciplinars.

L'orientació formativa del màster va encaminada a capacitar a l'estudiant en la planificació d'estudis, modelització i anàlisi estadística en àmbits generals, i introduïr-lo en la investigació aplicada familiaritzant-lo amb alguns problemes bàsics que sorgeixen en els camps de Epidemiologia i Salut Pública, Investigació Clínica i Farmacèutica, i Investigació al Medi Ambient i Sistemes Naturals.