Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Direcció i Planificació del Turisme Logo del portal

Objectius i competències

El sector turístic és un dels grans contribuents a la riquesa i ocupació internacional, nacional i autonòmica, però en l'actualitat està immers en un moment de canvi i de reconversió del model de desenvolupament turístic.

Els diferents models turístics implantats en les últimes dècades necessiten una renovació atès que els nous models de desenvolupament turístic es dirigeixen cap a visions més flexibles on la participació de tots els agents de la realitat turística tenen una major intervenció. Al seu torn, l'entorn turístic és cada vegada més internacionalitzat en el qual destaquen els fenòmens d'integració horitzontal, vertical i diagonal, que suposen un canvi estructural i competitiu en el sector. És important que els professionals, tant del sector públic com del privat, puguen afrontar amb la suficient formació aquests reptes que marca el sector.

Objectius

L'objectiu general d'aquest Títol de Màster en Direcció i Planificació del Turisme és formar a l'alumne/a en una idea global (que no general) de l'activitat turística, capaç d'assumir les noves exigències de l'entorn global i les seues repercussions sobre els organismes públics, les empreses privades i l'activitat investigadora, dins d'uns paràmetres de sostenibilitat, ètica i governança.

Aquest objectiu general es concretitza en els següents objectius parcials:

 • Conèixer el desenvolupament de l'activitat turística, les seues limitacions i avantatges i entendre els mercats turístics des del nivell local a l'internacional.
 • La formació de tècnics en la gestió pública del turisme, que assumisquen i entenguen el repte de manejar una activitat que està en un canvi continu, posant el seu treball al servei de les empreses, de les administracions, els ciutadans i els turistes de manera que genere una filosofia de gestió basada en una governança de la destinació que siga assumida per tots els agents.
 • La formació d'especialistes capaços d'entendre i analitzar els complexos processos de planificació de la destinació transmetent la responsabilitat de conservar els hàbitats per a generacions futures.
 • Actuar dins d'un marc de les exigències de qualitat, competitivitat i sostenibilitat, així com de la creixent internacionalització de les empreses.
 • Formació de professionals d'alt nivell per a la direcció i planificació d'empreses.
 • La formació d'experts que orienten la seua carrera professional cap a la investigació i el desenvolupament del coneixement en l'àmbit del turisme.


Competències

Entenem per competència el conjunt interrelacionat i interdependent de coneixements (saber, els coneixements requerits per a ocupar adequadament una activitat i/o per a generar nou coneixement, capacitat de conèixer i comprendre), habilitats (saber com fer, ja siga per a resoldre problemes o per a realitzar qualsevol tipus de tasca, acadèmica o no, aptituds), actituds (saber com estar per a adaptar-se, participar i contribuir al desenvolupament sostenible del seu entorn) i valors (saber com ser, assumint els valors com part integrant de la forma de ser, de percebre als altres i de viure en un context social i ambiental) (Universitat de Deusto, 2003).

En aquest sentit, es considera que el titulat del Màster en Direcció i Planificació del Turisme ha d'adquirir les següents competències relacionades amb:


(A) Bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà d'ésser en gran mesura autodirigit o autònom.


(B) Generals

 • Capacitat per a presentar en públic el disseny d'un projecte de manera clara i coherent, respondre satisfactòriament a crítiques sobre el mateix, mitjançant judicis argumentats i defensar-lo amb rigor i tolerància.
 • Capacitat per a dirigir persones i habilitats directives de lideratge en l'activitat turística.
 • Habilitats en la negociació i resolució de problemes i conflictes.
 • Habilitats per a cercar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses.
 • Manejar les TICs.
 • Capacitat per a treballar en un equip i enfrontar-se a situacions problemàtiques de manera col•lectiva.
 • Actuar en el marc dels Drets Humans, els principis democràtics, els principis d'igualtat entre dones i homes, de solidaritat, de protecció mediambiental, d'accessibilitat universal i disseny per a tots, i de foment de la cultura de la pau.


(C) Específiques

 • Analitzar l'estructura de l'activitat turística en tots els seus nivells, tenint en compte els components del desenvolupament turístic sostenible, els seus avantatges, així com amb les seues limitacions i riscos.
 • Conèixer els costums i pràctiques del sector en el seu vessant nacional i internacional, així com les peculiaritats inherents a les diferents àrees econòmiques.
 • Obtenir una visió més àmplia de les relacions comercials, que abasta a tots els mercats turístics, enfocant la problemàtica empresarial des d'una perspectiva tant local com global.
 • Conèixer la metodologia de la governança turística.
 • Realitzar informes detallats sobre el sector i l'activitat turística.
 • Detectar oportunitats i amenaces de diferents mercats turístics, dels seus competidors a curt i llarg termini i els seus clients.
 • Detectar nous mercats turístics emergents i obrir l'empresa als mateixos. Realització d'informes per a assessorament en relacions amb mercats emergents.
 • Adaptar l'estratègia comercial a les particularitats de cada entorn empresarial turístic.
 • Seleccionar i gestionar les vies d'accés als mercats turístics.
 • Capacitat de direcció de departaments d'empreses turístiques.
 • Assumir responsabilitats directives i tècniques en organismes públics i per a públics l'objecte dels quals és el suport a la gestió de les empreses turístiques.
 • Gestionar un departament de turisme en l'administració pública.
 • Entendre i adaptar-se a les particularitats culturals de cada mercat turístic.