Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

El perfil d'ingrés recomanat per al present Màster és de l'alumne Graduat en Enginyeria Química que haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Orde Ministerial pel qual s'establixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial (Orde CIN/351/2009), i la seua formació estar d'acord amb què s'establix en l'apartat 5 de l'orde abans citada, referit tot això al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial. Per consegüent, estos graduats, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en el següent apartat, seran admesos, si és el cas, sense complements formatius a l'esmentat Màster. Com referent d'ingrés per a l'accés al present Màster es considera el Grau en Enginyeria Química de la UVEG. Pels requisits establits en la mencionada orde, es desaconsella l'accés al Màster per a alumnes que no estiguen Graduats en disciplines de caràcter científic/tècnic relacionades amb l'àmbit d'estudis.

Respecte al perfil lingüístic, es recomana un nivell d'Anglés B2 o superior, necessari per a poder seguir textos científics, i per a estudiants estrangers es recomana posseir almenys un nivell d'Espanyol C1.

Addicionalment, l'accés al Màster Universitari en Enginyeria Química per la Universitat de València es proposa seguint les recomanacions establides en la resolució de la secretaria d'universitats respecte al Màster oficial vinculat a la professió d'Enginyer Químic (BOE num 187, sec III pàg. 66699 de 4 d'Agost de 2009, en el seu apartat 4.2: Condicions d'accés al Màster:

- Podrà accedir al Màster vinculat amb l'exercici de la professió d'Enginyer Químic, qui haja adquirit prèviament les competències que es recullen en l'apartat 3 de l'Ordre Ministerial pel qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial (Ordre CIN/351/2009), i la seua formació estar d'acord amb la que s'estableix en l'apartat 5 de l'ordre abans citada, referit tot això al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial.

- Així mateix, es permetrà l'accés al Màster quan el títol de grau de l'interessat cobrisca les competències que es recullen en els mòduls de formació bàsica i comuna a la branca industrial de l'apartat 5 de l'Ordre Ministerial per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculat amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. En aquest cas s'hauran de cursar els complements necessaris per a garantir les competències recollides en el bloc de química industrial de la referida ordre.

- Igualment, podran accedir a aquest Màster els qui estiguen en possessió de qualsevol altre títol de grau sense perjudici que en aquest cas s'establisquen els complements de formació prèvia que s'estimen necessaris.

Quan l'accés es referisca a altres títols de grau diferents als citats, s'exigiran els complements formatius necessaris per a complir les competències del grau en Enginyeria Química. Aquestes competències corresponen a les competències bàsiques definides en l'RD 1393/2007 i les que estableix l'Ordre CIN/351/2009, publicada en el BOE del 20 de Febrer de 2009, que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. Els complements formatius exigits consistiran a cursar les assignatures necessàries del grau d'Enginyeria Química, sent el nombre de crèdits necessaris dependent del currículum del candidat/a.