Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

El perfil d'ingrés recomanat per al present Màster és de l'alumne Graduat en Enginyeria Química que haja adquirit prèviament les competències que s'arrepleguen en l'apartat 3 de l'Orde Ministerial pel qual s'establixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials vinculats amb l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial (Orde CIN/351/2009), i la seua formació estar d'acord amb què s'establix en l'apartat 5 de l'orde abans citada, referit tot això al mòdul de Tecnologia Específica de Química Industrial. Per consegüent, estos graduats, d'acord amb els criteris de valoració de mèrits establits en el següent apartat, seran admesos, si és el cas, sense complements formatius a l'esmentat Màster. Com referent d'ingrés per a l'accés al present Màster es considera el Grau en Enginyeria Química de la UVEG. Pels requisits establits en la mencionada orde, es desaconsella l'accés al Màster per a alumnes que no estiguen Graduats en disciplines de caràcter científic/tècnic relacionades amb l'àmbit d'estudis.

Respecte al perfil lingüístic, es recomana un nivell d'Anglés B2 o superior, necessari per a poder seguir textos científics, i per a estudiants estrangers es recomana posseir almenys un nivell d'Espanyol C1.