Logo de la Universitat de València Logo Màster en Enginyeria Química Logo del portal

Si el nombre de sol·licituds és superior al nombre de places ofertes, se’n farà una selecció, que realitzarà la Comissió de Coordinació Acadèmica del màster, que ha de seguir el criteri següent: adequació al perfil (50-70%), expedient acadèmic (20-40%), experiència professional (5-10%) i altres mèrits acadèmics i de formació: títols addicionals de grau o postgrau, idiomes comunitaris amb nivell B-1 o superior, seminaris, etc. (5-10%).