Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Estudis Hispànics Avançats: Aplicacions i Investigació Logo del portal

 • CE1: Ser capaços d'adquirir i saber aplicar coneixements sobre noves tecnologies, llenguatges hipertextuals i les ferramentes utilitzades en la producció literària i en llengua espanyola, multimèdia i en xarxa.
 • CE2: Ser capaços de debatre les idees de diferents teories en l'àmbit de la filologia hispànica i analitzar críticament les seues aportacions, amb la finalitat de contextualitzar els seus assoliments i contrastar-los amb els coneixements adquirits
 • CE3: Ser capaços de realitzar una lectura crítica, analítica i competent de tota mena de textos filològics hispànics, en funció d'un mètode d'anàlisi adequada a aquests, mitjançant el qual siga possible extraure totes les seues implicacions, tant de forma com de contingut
 • CE4: Ser capaços de desenvolupar la docència i la investigació en matèries de filologia hispànica
 • CE5: Ser capaços d'analitzar críticament i d’explicar textos, elegint la metodologia filològica específica en funció del públic potencial a què s’adrecen
 • CE6: Ser capaços d'editar textos i d’elaborar i catalogar corpus relacionats amb els estudis filològics hispànics
 • CE7: Ser capaços de reconèixer els mètodes d'anàlisi i les tècniques d'investigació propis de la filologia hispànica, així com la seua inserció en la tradició històrica i la seua institucionalització acadèmica, familiaritzant-se amb els diferents programes, projectes, línies i equips d'investigació operatius en aquest màster, per dur a terme una investigació específica en el seu marc.
 • CE8: Ser capaços d'adquirir i transmetre coneixements sobre les èpoques, els moviments, els corrents de pensament, els temes i els problemes propis de l'àmbit de la filologia hispànica.
 • CE9: Ser capaços d'adquirir i transmetre coneixements avançats sobre els grans corrents dels estudis filològics hispànics, a partir de textos representatius, tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • CE10: Ser capaços d'adquirir i aplicar coneixements sobre les tècniques i els procediments d'escriptura acadèmica.
 • CE11: Ser capaços de llegir críticament textos i d’analitzar-los i explicar-los pel que fa a les claus del debat cultural de l'època històrica en què aquests textos s'inscriuen.
 • CE12: Ser capaços d'adquirir i saber aplicar coneixements sobre els diferents processos d'edició i els seus suports, així com de les aplicacions necessàries per als sistemes d'edició (impresa i digital).