University of Valencia logo Logo Master's Degree in Legal Practice and Representation - Valencia Logo del portal

Informació Prova d'Aptitud

Convocada la Prova d'accés a l'advocacia.

En el BOE del 22 de març de 2022 s'ha publicat la convocatòria de la prova d'accés a l'Advocacia.


Podeu consultar-la ací

 

 

**************************************************************************************

Informació prova accés segona prova:
Veure enllaços:

Resolució

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Sol·licituts no admeses per estar fora de termini

Informació Prova d'Aptitud Professional per a l'exercici de la professió d'Advocacia:

Publicada la relació definitiva d'aspirants admesos a la segona prova d'avaluació de l'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'Advocat/a per a l'any 2020.
  Veure enllaç:
https://www.uv.es/masterdret/Curso_2020_2021/ABOGACIA/PROVA%20ACC%c3%89S%20ADVOCACIA%202020/RESOLUCION_DG_LISTA_DEFINITIVA_ADMITIDOS_Y_EXCLUIDOS.pdf
  

Publicada la relació definitiva de d'admesos i exclosos a la segona prova d'accés a la professió d'Advocat/a 2020.
  Veure enllaç:
https://www.uv.es/masterdret/Curso_2020_2021/ABOGACIA/PROVA%20ACC%c3%89S%20ADVOCACIA%202020/LISTADO_DEFINITIVO_DE_ADMITIDOS_Y_EXCLUIDOS_SEGUNDA_PRUEBA_2020%20%281%29.pdf

https://www.uv.es/masterdret/Curso_2020_2021/ABOGACIA/PROVA%20ACC%c3%89S%20ADVOCACIA%202020/ANEXO_-_SOLICITUDES_INADMITIDAS_POR_FUERA_DE_PLAZO.pdf

Informació Prova d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'advocat.

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPOSTES EXAMEN ADVOCACIA MODALITAT RN LÍNIA, 4 DE JULIOL:

Veure enllaç: 

https://disco.uv.es/disco/fderecho/disco/M%c3%81STERS/Curso%202020-2021/ABOGAC%c3%8dA/Plantilla_CASTELLANO_.pdf

-NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PUBLICACIÓ DE LA PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPOSTES DE LA PROVA D’AVALUACIÓ D’APTITUD PROFESSIONAL PER A L’EXERCICI DE LA PROFESSIÓ D’ADVOCAT/A PER A L’ANY 2020,CONVOCADA POR ORDE PCI/1261/2019, DE 26 DE DESEMBRE:

 Informació relativa a la plantilla provisional de les respostes de la prova d’avaluació d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat/a per a l’any 2020.En esta plantilla provisional de respostes a les preguntes de l’examen del passat dia 4 s’informa, entre altres coses, sobre les impugnacions.

 Veure enllaç: 

 https://disco.uv.es/disco/fderecho/disco/M%c3%81STERS/Curso%202020-2021/ABOGAC%c3%8dA/Nota_informativa_publicaci%c3%b3n_%20plantilla_%20provisional_.pdf

 * Model de sol·licitud d’impugnació:

 Veure enllaç: 

https://disco.uv.es/disco/fderecho/disco/M%c3%81STERS/Curso%202020-2021/ABOGAC%c3%8dA/Solicitud_de_impugnaci%c3%b3n_.pdf

28 september 2020

Alçament suspensió prova accés
14 de maig 2020
 
Resolució d'11 de maig de 2020, de la Direcció General per al Servei Públic de Justícia, per la qual es procedeix a l'alçament de la suspensió de la realització de la prova d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'Advocat i s'acorda la convocatòria de la prova.

Més informació

 

 
Ajornament prova d'avaluació aptitud:

El Ministeri de Justícia ha ajornat, sine die, l'examen d'accés a l'Advocacia previst inicialment per al 28 de març. La nova data es farà
pública amb una antelació de 3 setmanes, segons indica el Ministeri.

Més informació: http://links.uv.es/563iCl9 


 

Relació definitiva d'admesos i exclosos
 
28 de febrer de 2020

S'informa els aspirants de la publicació de la relació definitiva d'admesos i exclosos a la prova d'avaluació, i del lloc, data i hora per a la realització de la prova.

Documents associats


LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS I NOTA INFORMATIVA:
 

CONVOCATÒRIA
 
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del 28 de desembre de 2019 ha publicat la convocatòria de la prova d'avaluació d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'advocat per a l'any 2020. La prova està dirigida, segons el BOE, a comprovar “la formació suficient
per a l'exercici de la professió, el coneixement de les respectives normes deontològiques i professionals, així com en particular, l'adquisició de les competències previstes en els cursos de formació impartits per Universitats o Escoles de pràctica jurídica degudament acreditades”.

Aquesta convocatòria, d'acord amb el que es preveu en l'article 18.2 del Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'Advocat i Procurador dels Tribunals, aprovat pel Reial decret 775/2011, de 3 de juny, no conté cap limitació en el nombre de places.


La present convocatòria es publicarà en el «Boletín Oficial del Estado», en el portal web del Ministeri de Justícia (www.mjusticia.gob.es), apartat «Tràmits i gestions personals–Accés a la professió d'Advocat», així com en la pàgina web del Consell General de l'Advocacia Espanyola.

Més informació


Resolució per la qual es resolen les impugnacions a les preguntes de la convocatòria de la prova d'aptitud professional per a l'exercici de la professió d'advocat convocada per Ordre PCI/772/2019, de 12 de juliol.

http://links.uv.es/QI3W85A

Nova Plantilla definitiva de respuestas:

http://links.uv.es/NgUR1Ch