University of Valencia logo Logo Master's Degree in Legal Practice and Representation - Valencia Logo del portal

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la *Universitat de València. Tenen com a principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències

Les pràctiques externes del Màster Universitari en Advocacia es desenvolupen en virtut del Conveni subscrit entre la Universitat de València i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València, de data 21 de desembre de 2011.

Pràctica Professional I 6 crèdits ECTS 140 hores de pràctiques Primer curs del màster
Pràctica Professional II 24 crèdits ECTS 530 hores de pràctiques Segon curs del màster
Total 30 crèdits ECTS 670 hores de pràctiques  

L'articulació d'aquestes dues assignatures, encara que encaminades a la mateixa finalitat, es produeix de manera diferent:

  • La Pràctica professional I es desenvolupa al llarg del primer curs del Màster i consisteix en la realització d'una simulació d'un procés civil i una altra d'un procés penal, les quals es faran de manera simultània. Els estudiants participaran en la simulació d'un procés, en totes les seves fases, adoptant els rols processals que se'ls assignen i treballant en equip. En la valoració d'aquesta activitat es tindrà en compte la qualitat de les aportacions escrites i de les intervencions orals, així com la realització d'una prova final individualitzada de caràcter objectiu.

Abanda dels treballs anteriors, serà possible la realització d'alguna activitat addicional que pogués programar-se i anunciar-se amb antelació.

En definitiva, mitjançant la Pràctica Professional I s'ofereix a l'estudiant, en un entorn didàctic i d'aprenentatge, l'oportunitat d'enfrontar-se i resoldre de forma òptima les situacions més freqüents amb les quals ha d'enfrontar-se en l'exercici professional de l'advocacia. En particular, les activitats de simulació requereixen dels estudiants l'adopció de la posició pròpia del lletrat en el desenvolupament d'un procés i el seguiment de tots els aspectes del mateix. 

El desenvolupament de l'assignatura és diferent de la resta, dividint-se els estudiants matriculats en sis grups, en lloc de cinc.

És important assenyalar, a més, que TOTES les sessions de TOTS ELS GRUPS se celebraran els divendres a la vesprada, a partir de les 16:00 hores, amb independència que l'alumne/a estiga matriculat en un grup de matí.

  • La Pràctica professional II es desenvolupa a començament del segon curs i consisteix bàsicament en una estada en despatxos professionals, amb els quals la Universitat de València, a través de *ADEIT, signa els corresponents convenis de pràctiques. La durada concreta depèn de les hores de dedicació de cada estudiant.

Cada període de pràctiques exigeix la formalització del corresponent conveni de pràctiques, a través de ADEIT.