Logo de la Universitat de València Logo Màster en Patrimoni Cultural: Identificació, Anàlisi i Gestió Logo del portal

Consisteixen en la realització d'activitats pràctiques en empreses, serveis de l'Administració i altres institucions relacionades amb el Patrimoni cultural que hagin signat un "Acord de Col·laboració" amb la Universitat de València.

En aquest acord es reflecteixen diversos aspectes d'interès per als estudiants, com són la tutela de les tasques que han de desenvolupar els alumnes/as per part dels tutors de pràctiques, la supervisió d'aquests treballs per un tutor de l'empresa o institució, la cobertura de la responsabilitat civil en què puguin incórrer els estudiants, etc.

La gestió administrativa dels tràmits amb les empreses i els estudiants correspon a la Fundació Universitat-Empresa ADEIT.

Càrrega docent:

 • Realització de les pràctiques: 100 hores
 • Elaboració de la Memòria: 25 hores

Procediment per a la seua realització

 

La Comissió de Coordinació Acadèmica publicarà a l'Aula virtual (Pràctiques externes, menú Recursos) un llistat de llocs de pràctiques en el qual s'indicarà la institució receptora, l'activitat que s'ha de desenvolupar i el període previst per a la seva realització. L'ordre per a l'elecció dels llocs vindrà determinat per l'expedient acadèmic dels estudiants.
L'estudiant que desitgi desenvolupar les pràctiques en una institució diferent a les ofertes pel Màster, haurà de dirigir la seva sol·licitud als tutors de pràctiques, dins dels terminis indicats al calendari adjunt, per mitjà d'un formulari (imprès A, disponible a l'Aula virtual, Pràctiques externes, menú Recursos). La Comissió avaluarà la proposta i, si s'accepta, es remetrà a l'estudiant la documentació que ha d'emplenar l'empresa o institució que es tracti. Aquesta documentació inclou un imprès d'acceptació de l'estudiant en pràctiques per l'empresa.

Una vegada publicat el llistat definitiu de les places de pràctiques -també a través de l'Aula virtual-, es convocarà als estudiants a una reunió informativa, en la qual els tutors exposaran i comentaran diversos aspectes relacionats amb els llocs de pràctiques oferts. A partir d'aquest moment i abans de la data límit fixada al Calendari adjunt els/as alumnes/as efectuaran la seva sol·licitud als tutors de pràctiques a través d'un formulari (imprès B, igualment disponible a l'Aula virtual).
Completada l'adjudicació, la Comissió publicarà a l'Aula virtual un llistat en el qual s'indicarà el nom de l'estudiant, la plaça que li ha correspost i el tutor que es farà càrrec de la seva supervisió. Quan la Fundació Universitat-Empresa ADEIT hagi preparat la documentació, des de la Secretaria de la Facultat s'avisarà als estudiants perquè passin a recollir-la i procedeixin a la seva signatura. Conclòs el procés, l'estudiant podrà començar el període de pràctiques.

Llistat de llocs de pràctiques

 

Les pràctiques externes, necessàries per a obtenir el títol del Master en Patrimoni Cultural, es realitzen en empreses o institucions que hagen signat un "Acord de Col·laboració" amb la Universitat de València. En aquest acord es reflecteixen diversos aspectes interès per als estudiants, com són: Tutela de les tasques que han d'efectuar els estudiants, realitzada pels tutors de pràctiques que s'indiquen en la pàgina dues, supervisió d'aquests treballs per un tutor de la institució o empresa que es tracte, cobertura de la responsabilitat civil en què puguen incórrer els estudiants, etc.

Preferentment, les pràctiques es realitzaran en institucions o empreses amb les quals ja s'han establit vincles formatius per a un adequat desenvolupament dels treballs a realitzar. A continuació es detallen algunes d'elles:

 • Museu d'Etnologia. Diputació de València
 • Ajuntament de València. Delegació de Cultura Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. Generalitat Valenciana
 • Direcció general del Paisatge. Generalitat Valenciana
 • Centre d'Estratègia i Desenvolupament de València
 • Catedral de València
 • Arxiu Diocesà de València
 • Arxiu del Regne de València. Generalitat Valenciana
 • Museu Sant Pío V
 • Museu de l'Horta Sud. Torrent
 • Ajuntaments de la Comunitat Valenciana

Es contempla la possibilitat d'incorporar altres institucions o empreses.

Si un estudiant té intenció de formalitzar els treballs de les Pràctiques externes en alguna institució o empresa que no figure entre les indicades, ha de sol·licitar-ho per escrit. La Comissió de Pràctiques avaluarà la proposta i, si s'accepta, se li remetrà la documentació que ha d'emplenar l'empresa o institució que es tracte. En aquesta documentació s'inclou un imprès d'acceptació de l'estudiant en pràctiques per l'empresa.

La gestió administrativa dels tràmits amb les empreses i els estudiants correspon a la Fundació Universitat-Empresa, ADEIT.

Una vegada finalitzada la realització de les pràctiques, els estudiants han d'elaborar una memòria, obligatòria, que s'ha de lliurar als tutors de pràctiques.

Per a beques Erasmus d'intercanvi i Leonardo de pràctiques:

Servei de Relacions Internacionals de la Universitat de València

 

Calendari de pràctiques externes
Sessió informativa per als estudiants amb la participació de l'ADEIT 18 de gener de 2024. 15,30 hores aula GH4.2

 

 
Presentació d' Autoprácticum fins el 23 de febrer 
Valoració de les pràctiques ofertades per la Comissió de Pràctiques segona quinzena de febrer 
Publicación en la web de ADEIT de las ofertas aprobadas por la Comisión de Prácticas 4 de març 
Resolución de Autoprácticums, convalidaciones y/o reconocimiento de créditos primera quinzena de març 
elecció de plaça per part dels estudiants segona quinzena de març 
Publicació de la relació d'estudiants, pràctica i tutor acadèmic final març 
Entrega d'acord de pràctiques a l'estudiant primera quinzena d'abril
Data límit pel lliurament de la memòria (1ª convocatòria) 14 de juny de 2024
Data límit pel lliurament de la memòria (2ª convocatòria) 15 de juliol de 2024

Memòria de pràctiques

 

Finalitzades les mateixes, els/as alumnes/as elaboraran una Memòria de pràctiques, d'acord amb els criteris a baix indicats. Aquesta Memòria serà lliurada al tutor de la Universitat dins del termini previst al calendari adjunt, juntament amb els següents documents:

 • L'enquesta que ha d'emplenar l'alumnat sobre les pràctiques (es troba a la carpeta de ADEIT).
 • Document de finalització de pràctiques (es troba a la carpeta de ADEIT).
 • Avaluació de l'alumne pel tutor en la institució (es troba a la carpeta de ADEIT). No obstant això, en alguns casos, el tutor de la institució lliura directament l'imprès d'avaluació al tutor de la Universitat.

Sistema d'evaluació de les Práctiques externes

 

El tutor qualificarà les Pràctiques externes atenent a l'avaluació del tutor de l'empresa i a la Memòria de les pràctiques presentada per l'estudiant.

 • La memòria tindrà una extensió que oscil·larà entre 10.000 i 25.000 caràcters (amb espais).
 • Aspectes que s'han d'incloure:
  • Dades de la pràctica
  • Institució o empresa en la qual es realitza
  • Pràctica realitzada
  • Tutor de la pràctica en l'empresa o institució
  • Objectius inicials de la pràctica
  • Resultats finals aconseguits
  • Fases en què s'ha realitzat
  • Tasques desenvolupades
  • Eines (informàtiques, bibliogràfiques o de qualsevol altre tipus) utilitzades
  • Principals problemes que ha plantejat
  • Breu valoració personal

 

Més informació a la guia de l'estudiant