University of Valencia logo Logo Master's Degree in Research  and Rational Use of Medicines Logo del portal

La Comissió de Coordinació Acadèmica del màster orienta i aconsella l'estudiant en relació a la realització del seu Treball Fi de Màster. El procediment que s'utilitza en el nostre Màster és el que es descriu a continuació.
Tots els professors del Màster tenen l'oportunitat d'oferir un o més temes cada curs acadèmic per actuar com a tutors dels estudiants del Màster. Aquests seleccionen els temes del seu interès d'entre els proposats o bé, al seu torn, els estudiants poden proposar a la Direcció del Màster possibles temes per al seu treball final de màster, i suggerir tutors per als mateixos. La llista de temes i tutors és aprovada per la Comissió de Coordinació Acadèmica.
Cada estudiant, a l'inici del curs, escull un Prof. Tutor del Màster, prèvia acceptació per part de l'esmentat professor. La Comissió de Coordinació Acadèmica aprova finalment l'assignació dels tutors als estudiants.
El Prof. Tutor del Màster de cada estudiant actua com:
-Prof. Tutor d'Integració i Seguiment en la titulació, per facilitar la seva incorporació als estudis i orientar-lo durant el desenvolupament dels mateixos
-Prof. Tutor del Treball Fi de Màster