University of Valencia logo Logo Master's Degree in Secondary Education Teaching Logo del portal

Máster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària per la Universitat de València

Requisits per a l'accés a l'especialitat de Música

 

Poden accedir a aquesta especialitat sense necessitat de realitzar la prova d'accés les persones que posseisquen la titulació de Professor / a Superior de Música o la de Llicenciatura o Grau en Història i Ciències de la Música.

També poden accedir a aquesta especialitat directament aquelles persones que posseisquen titulació universitària de nivell de llicenciatura o grau i també titulació equivalent al Grau Mitjà dels Ensenyaments de Música oficials.

Aquells / es llicenciats / des o graduats / des universitaris / es amb 240 crédits ECTS (no és possible només amb diplomatura) que no acrediten les titulacions ni les matèries esmentades hauran de superar una prova que confirme el seu domini -a nivell de grau universitari- de les competències relatives a aquesta especialitat. La prova versarà sobre els continguts de les matèries pròpies de l'especialitat.

NORMATIVA APLICABLE

  • Llei Orgànica 8/2013 per a la Millora de la Qualitat Educativa del 9 de desembre del 2013
  • REIAL DECRET 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat.
  • DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana.
  • DECRET 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana
  • http://www.ceice.gva.es/web/ordenacion-academica/secundaria/curriculo

 

Aquests continguts constituiran el referent sobre el qual versarà la prova d'accés a l'especialitat.

 

This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy