University of Valencia logo Logo Master's Degree in Secondary Education Teaching Logo del portal

Professió regulada

En el Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre, s'incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36 / CE, del Parlament Europeu, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

Aquesta directiva europea denomina professions regulades a aquelles activitats o conjunt d'activitats professionals l'accés a les quals, al seu exercici o alguna de les seues modalitats d'exercici exigisca directament o indirecta un títol i constituisquen una professió en un Estat membre de la Unió Europea.

Segons aquest Reial Decret és professió regulada la de "Professor de Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat ".

ESTUDIANTS PROCEDENTS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR (EEES)

Les persones procedents de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que vulguen exercir la professió docent en algun dels països integrants de l'EEES havent cursat el Màster Universitari en Professor / a d'Educació Secundària s'atindran a les normes reguladores de les professions regulades en els respectius països.

Normativa europea sobre qualificacions professionals

Estudiants del l'EEES i professions regulades