University of Valencia logo Logo Master's Degree in Secondary Education Teaching Logo del portal

Requisits lingüístics

Màster de Secundària: REQUISITS LINGÜÍSTICS

 

I  ACREDITACIÓ NIVELL B1 DE LLENGUA ESTRANGERA 

A més dels requisits d'accés generals per a tots els estudis de màster, per sol·licitar la preinscripció en el Màster en Professor/a d’Educació Secundària és necessària l’acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del *MECRL (Marc  Europeu de Referència per a les Llengües).

Es reconeixerà la competència de nivell B1 als estudiants que hagen cursat i superat batxillerat bilingüe, excepte acreditació oficial que ho modifique. També als qui hagen superat més de 40 crèdits impartits en una llengua estrangera i als qui hagen cursat i superat un curs d’estudis universitaris en l’estranger amb més de 40 crèdits en la llengua del país corresponent. 

Taula d'equivalències d'acreditació de llengües L2 de la UV (PDF)

L'alumnat que no puga acreditar el Nivell B1 del MCERL (Marc Europeu de Referència per a les Llengües), podrà obtenir-lo, superant les Proves d'Acreditació de Coneixement de Llengües Estrangeres (PACLES), que realitza la Universitat a través del Centre d'Idiomes de la Universitat de València.

II  ACREDITACIÓ  NIVELL C1 DE VALENCIÀ

Requisit específic per realitzar el Dipòsit

És requisit específic, per realitzar el Dipòsit del títol del Màster en Professor/a de Educació Secundària, estar en possessió del nivell C1 de Valencià conforme al MERCL (Marco Europeu de Referència per a les Llengües).

El requisit C1 de valencià, IMPRESCINDIBLE per obtenir el títol, s'exigirà a tot l'alumnat, independentment de la seua comunitat autònoma o país de procedència.

Requisit específic addicional per realitzar el Dipòsit per als estudiants estrangers

Així mateix els estudiants estrangers també hauran d'acreditar el nivell C1 de Llengua castellana.

IMPORTANT: una vegada finalitzat el màster, l'acreditació del nivell C1 podrà fer-se en qualsevol moment, no hi ha termini establert.

__________________________

 

PROVA EXTRAORDINÀRIA PER A L'ACREDITACIÓ DEL NIVELL C1 DE VALENCIÀ

Resolució del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística