Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Tècniques Experimentals en Química Logo del portal

  • Universitat de València

Antecedents

Origen dels estudis de Màster i de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química

A continuació es descriu l'origen dels estudis del Màster i del Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química, indicant les referències dels documents oficials de la seua aprovació.

L'avanç continu de la instrumentació científica possibilita el desenvolupament continuat d'un gran nombre de tècniques experimentals, l'aplicació de les quals és capaç de proporcionar una informació molt detallada de les característiques intrínseques dels compostos químics i de les seues reaccions. Aquests avanços en les tècniques experimentals permeten afrontar les noves exigències de la societat actual en els diversos àmbits en què es requereix l'anàlisi químic i/o la caracterització de compostos.

Per això el Màster en Tècniques Experimentals en Química (d'ara endavant Màster TEQ) per la Universitat de València (d'ara endavant UV) està dedicat a l'aprenentatge d'aquestes tècniques.

El Màster TEQ té caràcter interdepartamental, ja que participen en la seua docència el Departament en Química Analítica i el Departament de Química Inorgànica, tots dos de la UV.

L'Organisme Acadèmic Responsable del Màster (d'ara endavant ORM) és el Departament en Química Analítica i el Màster està adscrit al Centre de Postgrau de la UV.

El Màster TEQ té el seu origen en l'experiència prèvia adquirida pel professorat de tots dos departaments esmentats abans, en l'antic Programa de Doctorat amb Menció de Qualitat denominat també 'Tècniques Experimentals en Química', del qual prové.

Des dels inicis de la seua realització, el Programa de Doctorat 'Tècniques Experimentals en Química' de la UV va proporcionar magnífics resultats en: nombre de Tesis Doctorals defensades, Premis Extraordinaris de Doctorat, Tesis amb Menció Europea, publicacions científiques en revistes de prestigi internacional derivades de les Tesis, estades predoctorals i postdoctorals en centres internacionals i situació actual dels titulats egressats, entre altres indicadors. De fet la formació rebuda ha permès que alguns dels egressats s'hagen integrat en empreses del sector, organismes oficials i universitats.

Amb el canvi de la normativa de Doctorat, tot allò abans exposat demandava i avalava alhora la creació del estudis conduents al Màster TEQ per a la formació dels actuals llicenciats i futurs graduats interessats en adquirir les competències derivades de l'aprofundiment en l'aprenentatge de les tècniques químic analítiques i de caracterització.

Per això, es va realitzar la proposta d'implantació del Màster TEQ a la Comissió Valenciana d'Acreditació i Avaluació de la Qualitat, la qual va avaluar la proposta favorablement (Decret 31/2007, de 16 de març, DOGV 21 de març; Resolució 26 de març de 2007, DOGV 9 de maig).

Posteriorment, es va realitzar la sol·licitud per a la verificació de títol universitari oficial de Màster al Consell d'Universitats, mitjançant el procediment abreujat (el qual correspon a títols implantats segons el Reial Decret 56/2005). El Consell d'Universitats, mitjançant la Comissió de Verificació de Plans d'Estudis i, una volta rebut l'informe d'avaluació favorable de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), va resoldre positivament la proposta del títol (sessió celebrada el 15 de juliol de 2009).

Posteriorment el Consell de Ministres, en la seua reunió de 30 de juliol de 2010 va adoptar l'Acord pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de Màster i la seua inscripció en el Registre d'Universitats, Centres i Títols, entre els quals es troba el Màster en Tècniques Experimentals en Química per la Universitat de València (Resolució de 7 de setembre de 2010 de la Secretaria General d'Universitats, BOE de 29 de setembre de 2010, Annex).

El Màster TEQ es va inaugurar el curs 2009-2011 i des d'aleshores s'ha impartit ininterrompudament fins l'actualitat. Així mateix el pla d'estudis s'ha modificat parcialment per a la seua millora des de l'edició de 2011-2012, ampliant el nivell d'experimentalitat.

D'altra banda, durant el curs 2011-12 s'ha realitzat per primera volta el procés de Seguiment del Màster per part de l'Agència Valenciana d'Avaluació (d'ara endavant AVAP) i en data de 25 de juny de 2012 el Màster TEQ ha rebut la renovació de l'acreditació, en la qual s'indica que la implantació de la titulació s'està realitzant de forma adequada i és completa i satisfactòria.

En relació a l'actual Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química (d'ara endavant Programa de Doctorat TEQ), cal destacar que s'ha adaptat a la legislació (dins del RD1393/2007, modificat pel RD 861/2010), i s'ha verificat posteriorment per la Comissió de Verificació i Acreditació de Plans d'Estudis del Consell d'Universitat en la seua sessió de 23 de febrer de 2011, com a Programa de Doctorat Interuniversitari. Així, a més del Departament de Química Analítica i el Departament de Química Inorgànica de la UV, s'ha incorporat també al Programa el Departament de Química de la Universitat Politècnica de València.

Actualment el Programa de Doctorat TEQ, a l'igual que la resta dels programes de doctorat de totes les universitats espanyoles, s'està adaptant a la recent normativa.

Després de la finalització dels 60 ECTS del Màster en Tècniques Experimentals en Química, els titulats que compleixen els requisits establerts en l'actual legislació podran incorporar-se directament a la Fase d'Investigació del Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química amb una excel·lent formació i habent adquirit les aptituds i habilitats necessàries per a començar la seua Tesi Doctoral. Igualment, els titulats podran incorporar-se al Programa de Doctorat en Química i a altres programes de doctorats relacionats amb la Química o ciències afins tant de la UV com d'altres universitats.