Logo de la Universitat de València Logo Secretaria General Logo del portal

D'acord amb l'article 81 dels Estatuts de la Universitat de València:

1.  El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Li corresponen les competències de reglamentació, resolució i control que li atribueixen les lleis i aquests Estatuts.

2.  El Claustre està format pel rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, que ho és del Claustre, el gerent o la gerenta i per tres-cents membres elegits d’acord amb la distribució que s’indica tot seguit:

a) Cent cinquanta-tres membres del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i trenta-vuit membres del professorat no doctor o sense vinculació permanent, elegits per tot el personal docent i investigador.

b) Setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes entre aquests.

c)  Trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis i entre aquests.

d) Quatre membres elegits pel personal investigador en formació i entre aquests.

Els vicerectors, les vicerectores, els vicesecretaris i les vicesecretàries generals formen part del Claustre, amb veu i sense vot, llevat que tinguen la condició de representants en el Claustre.

3.  El Claustre ha de ser renovat totalment cada quatre anys, llevat dels representants dels estudiants i les estudiantes, el mandat dels quals tindrà la durada establerta en el Reglament electoral general previst en aquests Estatuts. Les vacants que s’hi produesquen en els períodes esmentats seran cobertes pel temps que reste. Les eleccions per a la renovació del Claustre s’han de realitzar durant el primer trimestre del curs acadèmic.

4.  El Claustre també ha de ser renovat totalment en cas de cessament del rector o la rectora en virtut de revocació aprovada pel Claustre.